KALİTE POLİTİKAMIZ

 

» Organizasyon Yapısı

» Tarihçe
» Türkiye'de İlk Odalar
» 350 Üyeden 125 bin Üyeye...
» Kuruluştan Bugüne Başkanlarımız
» Yönetim Kurulu Başkanlarımız
» Oda Meclisi Başkanlarımız
» ATO Politikalar
» Misyon ve Vizyonumuz
» Stratejik Plan
» Yıllık Faaliyet Raporları
» ATO Kongre Merkezi
» ATO Logolar

   

Kalite Politikamız

 

Dünya Ticaret Ailesi'nin saygın bir üyesi olan Ankara Ticaret Odası'nın, özel sektörün örgütlü kuruluşları arasında lider konumuna yükselmesi ve liderliğini güçlendirmesi için;

Yaşamın her boyutunda Toplam Kalite yaklaşımı içinde, yasalar ile üstlendiğimiz görevlerin yanında;

Ekonomik ve sosyal değişimin yarattığı toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun olarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve çeşitlendirmek,

Ticaret yaşamının unsurlarını oluşturan tüm kesimlerin çıkarlarını gözeten ve dengeleyen, güvenli ve barışçı bir uzlaşı ortamının oluşumuna katkıda bulunmak,

İş yaşamındaki yenilikçi yaklaşımları benimseyen yönetim anlayışı ve Toplam Kaliteye inancı güçlü çalışanlarımızla,

Üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza;

- Süratli

- Eksiksiz

- Güler yüzlü

- Etkin hizmet sunmak

ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken ISO 9000 Standardına uygun Kalite Yönetim Sistemimizin şartlarına uymak temel politikamızdır.

 

 

İnsan Kaynakları Politikası

 

ATO; üyelerine ve tüm paydaşlarına süratli, eksiksiz, güler yüzlü ve etkin hizmet sunmak amacıyla oluşturduğu kalite politikası ile, verdiği hizmet ve yüklendiği misyonun stratejik öneminin farkında olarak; en değerli kaynağımız olan insan kaynağımızın öğrenim, eğitim, deneyim ve becerilerini geliştirerek, kurumsal aidiyet ve motivasyonun sağlanması yolu ile her geçen gün insan kaynağımız tarafından sunulan hizmetin kalitesini arttırmak istemektedir.

Bu kapsamda ATO; Ülkeye, topluma, çevreye, etik değerlere, bilgi ve teknolojik gelişmelere, takım çalışmasına, iş sorumluluğuna önem veren bir insan kaynağının istihdam edilmesi için her türlü faaliyet ile gerekli insan kaynağı politikasını uygular.

 

 

ATO Haberleşme ve İletişim Politikası

 

Dünya’nın gelişen ve değişen şartlarına uyumlu hizmet anlayışıyla, Açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, uzlaşmacı, birleştirici yaklaşımla, üyelerinin, Ankara’nın ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak temel amacı doğrultusunda;

Oda’nın görüş ve önerilerini, bizzat kendi yürüttüğü ve/veya diğer kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmaları ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı ve görüntülü medya organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve hükümet olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır.

ATO, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken;

-(SMS) Kısa mesaj,

-Elektronik posta,

-Telefon,

-Faks,

-Web sayfası

-ATO Faaliyet Bülteni

-ATO Ekonomik Denge Dergisi,

-ATO Yıllık Faaliyet Raporu

-Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın açıklamalarını kullanmaktadır.

ATO’nun Haberleşme ve İletişim Politikası, Oda’nın misyonu doğrultusunda ve vizyonunu destekleyici niteliktedir.

 

 

Bilgi Teknolojileri Politikası

 

Ankara Ticaret Odası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen Dünya teknolojilerine göre geliştirmek amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktır.

Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz, hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik sistemler ve hizmetler üretmektir. Odamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve mükelleflerimizin hizmetine sunmak suretiyle gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır.

 

Mali İşler Politikası

 

TEMEL AMAÇ VE POLİTİKA:

 

Ankara Ticaret Odası mali politikasının temel amacı 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen: “Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir” hükmünü yerine getirmektir.

 

TEMEL İLKE VE ESASLAR:

 

Ankara Ticaret Odasının  muhasebe işlemleri aşağıdaki temel ilke ve esaslara göre yönetilir.

·         5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk,

·         Şeffaflık,

·         Tekdüzenin sağlanması,

·         Hesap verilebilirlik,

·         Tarafsızlık ve belgelendirme,

·         Dönemsellik ve para ile ölçülme,

·         Önemlilik ve tutarlılık,

·         İhtiyatlılık,

·         Uluslararası mali standartlara uygunluk,

 

TEMEL UYGULAMALAR:

 

Ankara Ticaret Odası dengeli büyüme, yıllık tahmini bütçe hedeflerine ve stratejik planda belirtilen yatırım hedeflerine ilerlerken yasal mevzuat ve temel ilkelerin yanında; gelirini sürekli artıran, kurumsal performansını devamlı yükselten, kurum ve üyelerinin mali menfaatlerini gözeten, bir yapıda çalışmalarını sürdürmektedir.