KAYIT SÜRECİ

 

» Üye Aidatları
» Kayıt Mecburiyeti
» Kayıt Süreci
 

 

1) TİCARET SİCİLİNE TESCİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 Gerçek Kişiler

(Mersisten ayrıca başvuru gerekmekte olup, talep numarası alınmadan işlem yapılmamaktadır.)

 1. Bir adet İmza Beyannamesi
 2. Vergi Levhası fotokopisi
 3. Taahhütname (Oda tarafından verilen)
 4. Odadan verilen Matbu Dilekçe 

 Tüzel Kişiler

(Mersisten ayrıca başvuru gerekmekte olup, talep numarası alınmadan işlem yapılmamaktadır.)

 1. Noterden onaylı en az 2 adet şirket ana sözleşmesi
 2. Sermayenin onbinde dört Rekabet Kurumu payının tüketiciyi koruma fonuna yattığına ilişkin makbuz
 3. Şirket yetkilisinin İmza Beyannamesi
 4. Taahhütname (oda tarafından verilen)
 5. Başvuru dilekçesi
 6. Kurucular beyanı
 7. En az sermayenin 1/4'ünün kuruluştan önce açılan banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ve banka bloke yazısı(ortakların herbiri kendi hissesi oranında yatırdığı miktar açıkça yazılacaktır)
 8. Kuruluş bildirimi(5 adet)
 
2) ODAYA KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 
 Gerçek Kişiler 
 1. Oda Kayıt Beyannamesi(Gerçek Kişinin Kendisi veya vekâletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından doldurulup imzalanacaktır),
 2. Ticaret Sicili Tasdiknamesi Aslı ve Fotokopisi,
 3. Noter Tasdikli İmza Beyanı fotokopisi,
 4. Vergi Levhası Fotokopisi,
 5. Yeni çekilmiş 1 adet fotoğraf.
 
 Tüzel Kişiler
 1. Oda Kayıt Beyannamesi(Şirket yetkilileri veya vekâletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından doldurulup imzalanacaktır),
 2. Ticaret Sicili Tasdiknamesi Aslı ve Fotokopisi,
 3. Temsilcilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri Fotokopisi,
 4. Noter Tasdikli Ana Sözleşme Örneği,
 5. Temsilcilerin yeni çekilmiş 1 adet fotoğrafı.