ŞİRKET KURULUŞ DİLEKÇESİ VE BİLDİRİM FORMU

ŞİRKETİN / ŞUBENİN UNVANI:
ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU:
ŞİRKETİN / ŞUBENİN KANUNİ ADRESİ:
Ticaret Sicil No:
Vergi Dairesi ve Vergi No:
Kuruluş Tarihi:
Şirketin Süresi:
Telefon No:
Merkez (İl-İlçe Adı):
ŞİRKET SERMAYESİNİN KARŞILANMA ŞEKLİ (Milyon)
1. Yurt Dışından Gelen Nakdi Sermaye:TL     1.Makine-Teçhizat:TL     Şirketin Sermayesi:

TL 
2. Yurt İçinden Sağlanan Kâr:TL     2.Menkul Kıymetler :TL
3. Yurt İçinden Sağlanan Para Alacağı:TL     3. Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları:TL
     4. Doğal Kaynakların Aranması ve
       Çıkarılmasına Dair Haklar
:TL     Bir Payın Değeri:

TL 
     5. Diğer:TL

TOPLAM NAKDİ SERMAYE:TL     TOPLAM AYNİ SERMAYE:TL
Ş İ R K E T İ N K U R U C U L A R I V E O R G A N L A R D A K İ G Ö R E V L E R İ
Adı Soyadı / Unvanı ve Adresi Tabiyeti Vergi Kimlik No Vatandaşlık veya
Pasaport No
Sermaye Miktarı Ynt.Krl. Murakıp Ltd.Şti. Md. Yabancı Şti.Şb.
Vekili
· Organlardaki görevlerle ilgili kısım uygun bölüm (x) ile işaretlenerek doldurulacak.
· Unvan bölümünde belirtilen şube ibaresinden yurt dışındaki şirketlerin Türkiye'de açılacak şubeler anlaşılacak.
Adı Soyadı / Unvanı ve Adresi Tabiyeti Vergi Kimlik No Vatandaşlık veya
Pasaport No
Sermaye Miktarı Ynt.Krl. Murakıp Ltd.Şti. Md. Yabancı Şti.Şb.
Vekili

İŞYERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
ÇALIŞTIRILACAK
İŞÇİ SAYISI

İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAYA
BAŞLANACAK TARİH


1.İşyerinde

Asgari Ücretli Sayısı

Diğer Ücretli Sayısı

Toplam
2.İşyerinde Asgari Ücretli Sayısı
Diğer Ücretli Sayısı
Toplam
İŞYERİNİN İŞ SAHİBİNE AİT OLMAMASI DURUMUNDA 1. İşyeri 2. İşyeri
İŞYERİNİN Kira Tutarı
Adı ve Soyadı
İŞYERİ Vergi Kimlik No
SAHİBİNİN Adresi

İŞYERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
MÜKELLEFÇE İŞARETLENECEKTİR VERGİ DAİRESİNCE DOLDURULACAKTIR
Vergi Türü Vergi Kodu MK MÜKELLEFİYETE GİRİŞ TARİHİ
KURUMLAR VERGİSİ 0 0 1 0
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİSİ 0 0 3 3
KATMA DEĞER VERGİSİ Aylık 0 0 1 5
3 Aylık
GELİR STOPAJI Aylık 0 0 1 5
3 Aylık
Diğer
KURUM STOPAJ (KVK Md:24) 0 0 1 1
DAMGA VERGİSİ 0 0 4 0
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 0 0 2 1

 

SM / SMMM / YMM / AVUKAT BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı

Vergi Kimlik No.

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

Bağlı Olduğu Oda

Oda Sicil No.

Sözleşme Tarihi

Sözleşme No.

İmzası

Kaşe/Mühür


Şirketinin.Şirket
kanuni temsilcisi olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, bu bildirimde işaretlemiş bulunduğum vergi türlerinden mükellefiyet kaydının // tarihinden itibaren tesisini
arz ederim.ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİNİN
Bu formdaki bilgilerin, mükellef tarafından ibraz edilen belgelere uygun olduğu tasdik edilmiştir.

TASDİK EDEN TİCARET SİCİL MEMURUNUN
Adı Soyadı Adı Soyadı
Vergi Kimlik No Unvanı


İmzası


İmzası
Tarihi