DEĞİŞİKLİK (TADİL) TALEP FORMU
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU'NA
ANKARA

Ticaret Sicil Memurluğunuzun sicil numarasında kayıtlı bulunan firmamız ile ilgili değişiklikler dilekçe ekinde sunulmuştur. Gerekli tescil ve ilan işleminin yapılmasını arz ederiz.
Saygılarımızla,
Ünvan :
İmza :
Tarih : / /
İŞLEM_ADI__________________İSTENİLEN EVRAKLAR
ACENTALIK İLANI Dilekçe, 2 adet vekaletname, 1 adet sözleşme, Muvafakatname, En son Ticaret Sicil Gazetesi.
ACENTALIK FESHİ Dilekçe, 2 adet Fesihname, En son Ticaret Sicil Gazetesi.
SEYAHAT ACEN.DEVRİ Dilekçe, Turizm Bakanlığı izin yazısı, 2 adet noter tasdikli karar,
En son Ticaret Sicil Gazetesi.
AMAÇ/KONU DEĞİŞ. A.Ş.'lerde Genel Kurul'un, LTD.'lerde Ortaklar Kurulu'nun onayından geçen üç nüsha tadil metni, 1 adet noter tasdikli karar, En son Ticaret Sicil Gazetesi (A.Ş. ve kooperatiflerde ayrıca Genel Kurul kararı ve evrakları).
SERMAYE ARTTIRIMI Dilekçe, A.Ş.'lerde Genel Kurul'un, LTD.'lerde Ortaklar Kurulu'nun onayından geçen üç nüsha tadil metni Mali Müşavir Raporu-Faaliyet Belgesi (Aslı), Rekabet Kurulu onbindedört dekont aslı, 1 adet noter tasdikli karar, En son Ticaret Sicil Gazetesi (A.Ş.'lerde ayrıca Genel Kurul kararı ve evrakları, yetkili kişilerce imzalanmış pay cetveli)
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ Dilekçe, Noter onaylı bir suret karar, A.Ş.'lerde Genel Kurulun, LTD.'lerde Ortaklar Kurulunun onayından geçen üç nüsha tadil metni, En son Ticaret Sicil Gazetesi, A.Ş. ve kooperatiflerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları)
NEV'İ DEĞİŞİKLİĞİ Dilekçe, A.Ş.'lerde Genel Kurul'un, LTD.'lerde Ortaklar Kurulu'nun onayından geçen üç nüsha ana sözleşme (N.T Tasdikli), 1 adet noter tasdikli karar, Yeni ünvan altında imza beyanı, Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 29'a göre taahhütname, Mahkemeden özvarlık tespitine ilişkin bilirkişi raporu, Nev'i değiştiren şirketin Kolektif veya Komandit Şti. olması halinde şirket ortaklarının vadesi gelmiş vergi borçlarının bulunmadığına dair ilgili vergi dairesi yazısı.
ŞİRKET SÜRE UZATIMI Dilekçe, A.Ş'lerde Genel Kurul'un, LTD'lerde Ortaklar Kurulu'nun onayından geçen üç nüsha tadil metni, 1 adet noter tasdikli karar, En son Ticaret Sicil Gazetesi (A.Ş ve kooperatiflerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları, Kooperatiflerde Bakanlık onaylı tadil metni)
HİSSE DEVRİ Dilekçe, 2 adet noter tasdikli karar, taraflarca imzalanmış hisse devir senedi (Noterden), Yeni hissedarların nüfus cüzdan suretleri (resimli), İkametgah senedi, En son Ticaret Sicil Gazetesi, Devir alan ortağın pay defterine kaydının noter tasdikli sureti.
VERASET HİSSE DEVRİ Dilekçe, 2 adet Noter Tastikli Veraseten Hisse Devir Kararı, Veraset ilamı, Mirasçılardan 18 yaşından küçük olan varsa mahkemeden kayyum tayini kararı,Devir alan varislerin pay defterine kaydının noter tasdikli sureti(varislerin hepsi tek bir ortak gibi pay defterine kayıt edilecek), Yeni hissedarların nüfus cüzdan suretleri (resimli), İkametgah senedi, En son Ticaret Sicil Gazetesi.
GENEL KURUL Dilekçe, Gündem, Hazirun-Adresli Ortaklar Listesi, Noter Tasdikli Toplatı Tutanağı, Hükümet Komiseri görevlendirme yazısı, Genel Kurul duyuru ilanı, En son Ticaret Sicil Gazetesi
GÖREV TAKSİMİ Dilekçe, 2 adet Noter Tasdikli Karar, En son Ticaret Sicil Gazetesi
TEMSİL VE İLZAM Dilekçe, 2 adet noter tasdikli karar, Temsile yetkili kişinin ünvan altına atılmış imza tescil beyanı, onaylı nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi (fotoğraflı).
YETKİ SÜRE UZATMA Dilekçe, 2 adet noter tasdikli karar, onaylı nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi (fotoğraflı), En son Ticaret Sicil Gazetesi
YETKİ İPTALİ Dilekçe, 2 adet noter tasdikli karar, En son Ticaret Sicil Gazetesi
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ Dilekçe, 2 adet Noter Tasdikli Karar, En son Ticaret Sicil Gazetesi
TASFİYEYE GİRİŞ Dilekçe, 2 adet noter tasdikli karar, Tasfiye başlangıç bilançosu, Tasfiye Halinde Ünvanı Altında tasfiye memurunun imza beyanı, En son Tic. Sic. Gaz. (A.Ş. ve Koop'lerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları), Tasfiye memurunun nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi (fotoğraflı)
TASFİYEYEDEN DÖNÜŞ Dilekçe, 2 adet noter tasdikli karar, sermayenin 2/3'ünün korunduğuna ilişkin mahkeme kararı, En son Ticaret Sicil Gazetesi, (A.Ş. ve Koop'lerden ayrıca genel kurul kararı ve evrakları)
KARAR Dilekçe, 2 adet noter tasdikli karar, En son Ticaret Sicil Gazetesi
İLAN DÜZELTME Dilekçe, En son Ticaret Sicil gazetesi
TİCARİ İŞLETME REHNİ Dilekçe (Bankanın tescil istemine ilişkin üst yazısı), Noter tasdikli rehin sözleşmesi ,Beyanname (taraflarca imzalanmış) ,Tapu senedi fotokopisi (arsa var ise) ,En son Ticaret Sicil Gazetesi
REHİN İPTAL Dilekçe , Bankanın fek yazısı , En son Ticaret Sicil Gazetesi
BİRLEŞME DEVRALMA Dilekçe, 2 Adet Noter tasdikli karar , Birleşme Bilançosu , Taahhütnamesi , Birleşme Sözleşmesi, Bilirkişi Raporu , Borç Ödeme Taahhütnamesi. (A.Ş ve Koop'lerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.)
BİRLEŞME TERKİN Dilekçe, Birleşme gazetesi, Devir alan şirketin sermaye artırım gazetesi
DOSYA GİRİŞ Dilekçe,Dosyaya konulması talep edilen evraklar

1. DEĞİŞİKLİK TALEBİNİZ, HANGİ İŞLEM İLE İLGİLİ İSE O BÖLÜMÜ (X) İLE İŞARETLEYİNİZ.
2. BU FORMUN REVİZE EDİLMESİ HALİNDE GEÇERLİLİĞİ KALMAYACAKTIR. ÇOĞALTILMASI SAKINCALIDIR.


TS.F09 Rev:01

1/1