Görüşlerinizi
Paylaşın
ATIK YAĞLAR HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Odamız ulaşan yazıda atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasların 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiş olduğu belirtilerek,

Anılan Yönetmelikte;

"Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri" başlıklı 8'inci maddesinin ikinci fıkrası "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il Müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür."

"Motor yağı değişimi yapılan işletmeler" başlıklı geçici 2'nci maddesinin birinci fırkası "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür." hükümlerine haiz olduğu bildirilmektedir.

Bu doğrultuda; motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları,  Belediyeler,  madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin belgesi alması ve Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olması gerekmekte olup Entegre Çevre Bilgi Sistemi / Atık Yönetimi Uygulamasına motor yağı değişim noktaları ile ilgili Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) Uygulaması'nın eklenmesine ilişkin çalışmalar tamamlanarak kullanıma açılmış olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca ücretsiz olarak düzenlenecek Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi ile ilgili ilgililer tarafından gerekli başvuruların yapılması gerektiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası