Görüşlerinizi
Paylaşın

KOMANDİT ŞİRKET YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Taahhütname 24/1 24/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Kurucuların Tamamının İmzalarının Noter Tarafından Onaylanmış Şirket Sözleşmesi 43/6 64/1/a 42/1 304/1 304/2 305/1 305/2 306/1
Unvan Altında, Temsile Yetkili Olanlar için Noterce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi 64/1/b 309/2 309/3
Mahkemeden Bilirkişi Raporu 64/1/c Komanditer ortağın ayni sermaye koyması halinde, konulan ayni varlığın değerinin tespitine ilişkin
Ayni Sermaye Üzerinde Sınırlama Olmadığına Dair İlgili Sicil Yazısı 64/1/ç
Ayni Sermayenin Kayıtlı Olduğu Sicile Şerh Verildiğini Gösterir Belge 64/1/d
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kuruluşlarında harç muafiyeti olup sadece hizmet bedeli tahsil edilmektedir.