Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 407/3 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Madde 32/a bendi uyarınca
Genel Kurul Belgeleri 128/2/a/1 166/3 173/1 173/2 173/3
Bölünme Sözleşmesi veya Planı 128/2/a/1 166/1 166/2 167/1 167/1/a 167/1/b 167/1/c 167/1/d 167/1/e 167/1/f 167/1/g 167/1/h 167/1/i 169/3
Bölünme Raporu 128/3 169/1 169/2 169/4
İnceleme Hakkına Dair Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 128/4 171/1 171/1/a 171/1/b 171/1/c 171/1/d 171/2 171/3 171/4 İnceleme hakkına ilişkin gazete ilanına çıkıldıktan sonra tüm ortakların onaylaması halinde Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) inceleme hakkına ilişkin kanunda öngörülen süreden vazgeçilebilir.
Alacaklılara Yapılan 3 ilan Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri 128/5 174/1 Alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğine ilişkin beyan getirilmesi durumunda 3 aylık süre beklenmeyebilir. Kısmi bölünme nedeni ile yapılan sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak sermaye artırımı da gerçekleştirilip şirketin mevcut sermaye miktarı korunuyorsa ve kısmi bölünme nedeniyle alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispatı SMMM raporunda tespit ediliyorsa ilan yükümlülüğü aranmaz.
Sermaye Azaltımına İlişkin Belgeler 128/2/a/2 Sermaye azaltımı yapılması halinde
Mali Müşavir Raporu 128/2/a/3 Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Bakanlık veya Diğer Resmi Kurumların İzin veya Uygun Görüş Yazısı 128/2/a/4 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararı (Noter Onaylı) 71/1/ç Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise
Sözleşme Değişikliğine Olumsuz Oy Verenler Listesi ve Ortak Tebligat Adresi Belgesi 71/4 Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette olduğuna karar verilmesi halinde
Alacaklıların Teminat Altına Alındığına Dair Beyan 175/1 175/2