Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Taahhütname 24/1 24/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır. Taahhütnamede belirtilen NA-CE kodları MERSİSe girilmiş olmalıdır. İlk sırada şirketin ana faaliyetine ilişkin NA-CE kodu girilmiş olmalıdır. Her bir başvuruda en fazla 5 adet NA-CE kodu seçilebilir.
Kurucuların Tamamının İmzalarının Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Onaylanmış Şirket Sözleşmesi
Sermayenin Paylar Oranında en az 1/4 ünün ödendiğine dair Banka Bloke Mektubu 69/1/c Pay bedellerinin en az %25'inin kanuna uygun olarak; kurulacak şirket adına banka nezdinde açılan hesaba, her pay sahibi için ayrı ayrı yatırılan miktarların tutar olarak belirtildiği
Sermayenin Paylar Oranında en az 1/4 ünün ödendiğine dair Banka Bloke Dekontu 21/3 Banka mektubunu imzaya yetkili olanların imza sirkülerinin eklenmemesi halinde istenmektedir.
E-Sigorta Sözleşmesi Çalışan İşçi Bulunması Durumunda (Varsa Bu Sözleşme Çerçevesinde Düzenlenmiş Vekaletname) Sözleşme Mersis Üzerinden Doldurulup Fiziki Ortamda Islak İmzalı Olarak Tarafımıza Teslim Edilecektir.
Temsile Yetkili Olanlar İçin Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç) 40/2 Huzurda imza işlemi esnasında nüfus cüzdanı ibrazı zorunludur.
Anonim Şirketler Tarafından Tutulması Zorunlu Olan Açılış Defterleri ANKARA TİCARET ODASININ ÜYELERİN HEDİYESİDİR
Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Oda Kayıt Beyannamesi, şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır.
GEREKLİ HALLERDE:
Tüzel Kişi Ortağın Bulunması Halinde Tüzel Kişi Yönetim Organı Tarafından Alınan İştirak Kararı (Noter Tasdikli Sureti)
Şirket sözleşmesinin veya Tescil Talepnamesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde imzalanması durumunda ve Şirket ortağının yabancı ve Türkçe okur yazar olmaması durumunda randevuya Yeminli tercüman (güncel yemin zaptıyla) getirilmesi gerekmektedir.
Teslim ve Tesellüm Tutanağı
Bakanlık veya Diğer Resmi Kurumların İzin veya Uygun Görüş Yazısı 69/1/ğ 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için
Ayni Sermayenin Değerlemesine İlişkin Mahkemece Atanmış Bilirkişi Raporu 69/1/d
Ayni Sermaye Üzerinde Sınırlama Olmadığına Dair İlgili Sicil Yazısı 69/1/e
Ayni Sermayenin Kayıtlı Olduğu Sicile Şerh Verildiğini Gösterir Belge 69/1/f TTK 128 Ayrı bir sicil kaydı tutulmayan taşınırların ayni sermaye olarak konulmuş olması halinde, ilgili taşınırların güvenilir kişiye tevdi edildiğine ilişkin tevdi alanın da imzaladığı belge ticaret sicili müdürlüğüne verilir.
Pay Sahibi Olmayan ve Temsil Yetkisi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Kabul Beyanı 69/1/h
Kurucular ve Diğer Kişilerle Yapılan ve Kuruluşla İlgili Olan Sözleşmeler 69/1/g
Yabancı Pay Sahibi (Ortak) veya Yönetim Organında Yabancı Bulunması Halinde 1.) Pay sahipleri arasında YABANCI GERÇEK KİŞİ bulunması durumunda; Aşağıda belirtilen evraklar ile öncelikle yabancı gerçek kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir * Pasaport Fotokopisi ve Noter onaylı Tercümesi * Yerleşim yerini gösterir belge * Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge 2.) Pay sahipleri arasında YABANCI TÜZEL KİŞİ bulunması durumunda; Aşağıda belirtilen evraklar ile öncelikle yabancı tüzel kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir. * Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge * Yabancı Tüzel kişiliğin bağlı olduğu ülke yetkili makamlarınca onaylanmış; faaliyetine devam ettiğini, iştigal konularını, ortaklarını, yetkililerini gösteririr Apostilli Asıl BELGE ve Noter onaylı Tercümesi * Yabancı Tüzel kişiliğin İştirak kararı (Apostilli Aslı ve Noter onaylı tercümesi)
Kayyum Atama Kararı 18 yaşından küçük pay sahibinin yasal temsilcisinin şirkette pay sahibi olması halinde mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
Muvafakatname 18 yaşından küçük pay sahibinin, yasal temsilcisinin şirkette pay sahibi olmaması halinde yasal temsilci yada temsilcilerinin muvafakatını belirtir beyan