Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli)
Hisse Devir Senedi (Noter Tasdikli)
Devralan Ortağın Pay Defterindeki Sayfası 21/3
Tek Pay Sahipli Olduğuna Dair Karar/ Tek Pay Sahiplilik Durumunun Sona Ermesine İlişkin Karar 85/1 85/2 338/2 Şirketin tek pay sahipli hale gelmesi halinde yönetim kurulu tarafından tek pay sahibine ilişkin 338. Maddeye göre karar getirilmesi halinde bu karar tescil ve ilan edilir.Yine Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 29 uyarınca tek pay sahipliğinin sona ermesi durumunda da, genel kurul evrakları ile birlikte 1 adet Noter Tasdikli T.T.K 338.maddesi uyarınca yönetim kurulu karar sureti getirilmelidir.
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar T.T.K. gereği anonim şirketlerde hisse devri tescile tabi bir husus olmayıp; belirtilen belgelerin eksiksiz getirilmesi halinde tescil edilmeksizin ilan edilmektedir.