Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET BİRLEŞME - DEVRALMA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 407/3 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Madde 32/a bendi uyarınca
Genel Kurul Belgeleri 126/2/a 151/1 151/1/a 151/1/b 151/1/c 151/1/d 151/2 151/3 151/4 151/5 151/6 Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Birleşme Sözleşmesi 126/2/b 145/1 146/1 146/1/a 146/1/b 146/1/c 146/1/d 146/1/e 146/1/f 146/1/g 146/1/h 146/1/i
Birleşme Raporu 126/7 147/1 147/2 147/2/a 147/2/b 147/2/c 147/2/d 147/2/e 147/2/f 147/2/g 147/2/h 147/2/i 147/2/j 147/2/k 147/3 147/4 Tüm ortakların onaylaması halinde,küçük ve orta ölçekli şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) bu raporun düzenlenmesinden vazgeçilebilir.
Birleşme Beyanı 126/2/e Bu beyan ile birlikte tapu ve benzeri sicillere kayıtlı malvarlığına ilişkin belgeler de getirilmelidir.
Mali Müşavir Raporu 126/2/d Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Yönetim Organı Beyanı 126/6
Birleşme Bilançosu 126/2/f 144/1 144/2 144/2/a 144/2/b Yönetim organı tarafından imzalı olmalıdır.
Sermaye Artırımına İlişkin Belgeler 126/2/c
İnceleme Hakkına Dair Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 126/8 149/1 149/1/a 149/1/b 149/1/d 149/2 149/3 149/4 149/5 Tüm ortakların onaylaması halinde,küçük ve orta ölçekli şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) inceleme hakkından vazgeçilebilir.
Alacaklılara Çağrı Metni 126/9 157/1 157/2 157/4
Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler 126/2/ç Birleşmenin yeni kuruluş şeklinde yapılması halinde
Bakanlık veya Diğer Resmi Kurumların İzin veya Uygun Görüş Yazısı 126/2/g 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararı (Noter Onaylı) 71/1/ç Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise
Sözleşme Değişikliğine Olumsuz Oy Verenler Listesi ve Ortak Tebligat Adresi Belgesi 71/4 Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette olduğuna karar verilmesi halinde