Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET MERKEZ NAKLİ (GELEN) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı *ÖNEMLİ: 2 Nüsha doldurulacaktır.
Taahhütname 24/1 24/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Ana Sözleşme Tadil metni Ana Sözleşme tadil metnine, ilgili maddenin sadece yeni halinin yazılması yeterlidir.
111. Maddeye Göre Belge Belge tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil için başvuruda bulunulmalıdır. 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda; müdürlüğümüzden işlem yapılmamıştır onayı alınarak yenisinin getirilmesi gerekmektedir.
Merkez Sicil Kaydının Onaylı Örneği
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 407/3 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Madde 32/a bendi uyarınca
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar *Merkez nakli ile birlikte değişiklik işlemi var ise ilk önce değişiklik tescil işlemi ilgili müdürlükte yaptırılacak daha sonra 111. Madde Belgesi ile müdürlüğümüze tescil başvurusunda bulunulacaktır. *Genel Kurulda yönetim kurulu üyesi seçimi yapılması halinde (görev süresi devam etmesine rağmen, temsil yetkisi sonlandırılan yönetim kurulu üye sayısı kadar ayrıca yetki iptal harcı tahsil edilecektir) , yönetim kurulu üyelerine ait, görev taksiminin yapıldığı Yönetim Kurulu Kararının da getirilmesi gerekmektedir. Bu durumda seçilen yönetim kurulu üyesi sayısı kadar Temsil İlzam Harcı ve Sicil Tasdiknamesi Harcı tahsil edilecektir.
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Merkez nakli gelen işleminden önce, MERSİS sistemindeki bilgilerinizin güncel olduğunu kayıtlı olduğunuz ticaret sicili müdürlüğünden teyit ediniz.
Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Oda Kayıt Beyannamesi, şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır.