Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 130/1/b 189/1 189/1/a 189/1/b 189/1/c 189/1/d 189/1/d/1 189/1/d/2 189/1/e Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Tür Değiştirme Planı 130/1/a 185/1 185/1/a 185/1/b 185/1/c
Tür Değiştirme Raporu 130/1/c 130/2 186/1 186/2 186/2/a 186/2/b 186/2/c 186/2/d 186/2/e 186/2/f 186/3 Tür Değiştirme Raporu hazırlanmasından vazgeçebilmek için; 1.) Küçük ve orta ölçekli bir şirket olduğuna ilişkin Mali Müşavir raporu alınmalıdır. 2.) Tüm ortakların bu rapordan vazgeçildiğine dair onayını gösterir belge müdürlüğümüze verilmelidir.
Tür Değiştirme Bilançosu 130/1/ç Yönetim organı tarafından imzalı olmalıdır.
Tür Değiştirme Beyanı 130/1/f
Yeni Şirket Kuruluşuna İlişkin Tüm Belgeler 130/1/d Yeni türün kuruluşuna ilişkin tüm belgeler (artırılan sermayenin onbinde dördü oranında Rekabet Kurumu Payı yatırılmalıdır.)
Mali Müşavir Raporu 130/1/e Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Usulune Uygun Yapılmış İnceleme Hakkı Bilgilendirme Belgeleri veya Beyan 188/1 188/1/a 188/1/b 188/1/c 188/1/d 188/2 Yönetim oraganı tarafından şirket ortakalarının İnceleme Haklarının bulunduğuna ilişkin çağrı belgeleri veya İnceleme Hakkının ortaklar tarafından ifa edildiğini dair beyanları
Teslim ve Tesellüm Tutanağı
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararı (Noter Onaylı) 71/1/ç Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise
Sözleşme Değişikliğine Olumsuz Oy Verenler Listesi ve Ortak Tebligat Adresi Belgesi 71/4 Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette olduğuna karar verilmesi halinde
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 407/3 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Madde 32/a bendi uyarınca
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı 130/1/g 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar 134/4 Şirketin sermayesi ile yedek akçeleri toplamının1/2 si ya da 2/3 ü zararlar sonucu karşılıksız kalması durumunda, şirketin borca batık durumda bulunduğu hallerde ve şirketin Tasfiye Halinde olması durumlarında Ticari İşletmeye dönüşemezler (TSY. MADDE 134/4).