Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET BİRLEŞME - TERKİN İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 126/1/a 151/1 151/1/a 151/1/b 151/1/c 151/1/d 151/2 151/3 151/4 151/5 151/6 Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 407/3 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Madde 32/a bendi uyarınca
Birleşme Sözleşmesi 126/1/b 145/1 146/1 146/1/a 146/1/b 146/1/c 146/1/d 146/1/e 146/1/f 146/1/g 146/1/h 146/1/i
Birleşme Beyanı 126/2/e Bu beyan ile birlikte tapu ve benzeri sicillere kayıtlı malvarlığına ilişkin belgeler de getirilmelidir.
Birleşme Bilançosu 126/1/c 144/1 144/2 144/2/a 144/2/b Yönetim organı tarafından imzalı olmalıdır.
Mali Müşavir Raporu 126/2/d Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Alacaklılara Çağrı Metni 126/9 157/1 157/2 157/4
Yönetim Organı Beyanı 126/6 139/1 139/2
Birleşme Raporu 126/7 147/1 147/2 147/2/a 147/2/b 147/2/c 147/2/d 147/2/e 147/2/f 147/2/g 147/2/h 147/2/i 147/2/j 147/2/k 147/3 147/4 Tüm ortakların onaylaması halinde,Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) bu raporun düzenlenmesinden vazgeçilebilir.
İnceleme Hakkına Dair Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 126/8 149/1 149/1/a 149/1/b 149/1/c 149/1/d 149/2 149/3 149/4 149/5 Tüm ortakların onaylaması halinde,Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) inceleme hakkından vazgeçilebilir.
Bakanlık veya Diğer Resmi Kurumların İzin veya Uygun Görüş Yazısı 126/1/ç 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için
Tasfiye Memuru Raporu 126/5 138/1 138/2
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararı (Noter Onaylı) 71/1/ç Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise
Sözleşme Değişikliğine Olumsuz Oy Verenler Listesi ve Ortak Tebligat Adresi Belgesi 71/4 Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette olduğuna karar verilmesi halinde
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 121/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı. Müdürlüğümüzde kayıtlı olan şube/şubeler devralan firmaya devredilmeyecek ise şube kapanışına ilişkin kararın noter onaylı sureti getirilmelidir.