Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 73/1/b Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Usulüne Uygun Olarak Yapılan Toplantı Davet Belgeleri 390/4 Yönetim organı üyelerinin tamamının toplantıya katılmaması halinde
Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) 73/1/b
Ana Sözleşme Tadil metni 73/1/c Ana Sözleşme tadil metnine, ilgili maddenin sadece yeni halinin yazılması yeterlidir.
Sermaye Artırım Türüne Göre Düzenlenen Beyan 73/1/ç 73/2 457/1 457/2 457/2/a 457/2/b 457/2/c 457/2/d 462/1 462/2 462/3
Sermayenin Paylar Oranında en az 1/4 ünün ödendiğine dair Banka Bloke Mektubu 73/1/h 345/1 345/2 Nakden arttırılan pay bedellerinin en az %25'inin kanuna uygun olarak; şirket adına banka nezdindeki hesabına yatırılan
Sermayenin Paylar Oranında en az 1/4 ünün ödendiğine dair Banka Bloke Dekontu 21/3 Banka mektubunu imzaya yetkili olanların imza sirkülerinin eklenmemesi halinde İstenmektedir
Mali Müşavir Raporu 73/1/d 73/2 Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Raporu 73/1/d
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı 73/1/a 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için
Ayni Sermayenin Değerlemesine İlişkin Mahkemece Atanmış Bilirkişi Raporu 73/1/e
Ayni Sermaye Üzerinde Sınırlama Olmadığına Dair İlgili Sicil Yazısı 73/1/f
Ayni Sermayenin Kayıtlı Olduğu Sicile Şerh Verildiğini Gösterir Belge 73/1/g TTK 128 Ayrı bir sicil kaydı tutulmayan taşınırların ayni sermaye olarak konulmuş olması halinde, ilgili taşınırların güvenilir kişiye tevdi edildiğine ilişkin tevdi alanın da imzaladığı belge ticaret sicili müdürlüğüne verilir.
Yönetim Organı Tarafından İmzalanmış Son Bilanço 73/2
İştirak Taahhütnameleri 73/3
Yönetim Kurulu Raporu 73/1/ğ
Genel Kurul Yetki Kararı 73/1/ı
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararı (Noter Onaylı) 73/1/ı Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise
Sözleşme Değişikliğine Olumsuz Oy Verenler Listesi ve Ortak Tebligat Adresi Belgesi 73/1/ı Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette olduğuna karar verilmesi halinde
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 407/3 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Madde 32/a bendi uyarınca