Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Genel Kurul Belgeleri 86/1/a 418/1 418/2 546/3 Genel Kurul Belgeleri İçin Tıklayınız.
Tasfiye Memuru için Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (Daha önce yetkili olarak atanmış kişiler hariç olmak üzere) 86/1/c 536/1 536/2 536/3 536/4 Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması şarttır.
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 407/3 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Madde 32/a bendi uyarınca
Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlan Metni 2 nüsha getirilmelidir.
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı 86/1/d 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için
Durumu Kanıtlayan Belge 86/1/b