Görüşlerinizi
Paylaşın

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 407/3 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Madde 32/a bendi uyarınca
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için
Yönetim Kurulu Tarafından Alınmış Gündem Kararı Şirketin son yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu tarafından imzalı olmalıdır. ÖNEMLİ!!! ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 13/6: Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Usulüne Uygun Olarak Yapılan Toplantı Davet Belgeleri
Hazirun Cetveli 417/3 425/1
Vekaletname Toplantıya Vekaleten Katılım Olması Halinde
Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter Tasdikli Sureti) 407/2 422/1 422/2 Not: Ertelenen Genel Kurul olması durumunda ertelenmiş toplantıya ait tutanağın da noter tasdikli suretinin Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge 419/2 Daha önceden tescil ve ilan edilmemiş ise; yeni kuruluşa mütakip yapılacak olan ilk genel kurul tarafından onaylanmak üzere
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Genel Kurulda yönetim kurulu üyesi seçimi yapılması halinde (görev süresi devam etmesine rağmen, temsil yetkisi sonlandırılan yönetim kurulu üye sayısı kadar ayrıca yetki iptal harcı tahsil edilecektir) , yönetim kurulu üyelerine ait, görev taksiminin yapıldığı Yönetim Kurulu Kararının da getirilmesi gerekmektedir. Bu durumda seçilen yönetim kurulu üyesi sayısı kadar temsil ilzam harcı ve Sicil Tasdiknamesi harcı tahsil edilecektir.
Denetçi Beyanı 400/1 400/1/a 400/1/b 400/1/c 400/1/d 400/1/e 400/1/f 400/1/g 400/1/h 400/2 400/3 400/4 Bağımsız denetime tabi olan şirketlerde, Şirket ve denetçi arasında akdedilmiş denetçi sözleşmesi getirilmelidir.
Temsil Belgesi Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.
Denetçi Raporu 399/1 399/2 399/3 399/4 399/4/a 399/4/b 399/5 399/6 399/7 399/8 399/9 Bağımsız denetime tabi şirketler , Genel Kurulda mutlaka TTK 399 a göre bir yıl için bağımsız denetçi seçmeleri zorunlu olup genel kurulda denetçinin , tam ünvanı, adres bilgisi, vergi kimlik numarası, bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Numarası ile Merhis Numarasına yer verilmiş olması gerekmektedir, ve bağımsız denetim kriterine uyulduğuna ilişkin Mali Müşavir Raporu ve Mali Müşavir Faaliyet Belgesi (aslı) getirilmelidir.
Tek Pay Sahiplik Kararı 338/1 338/2 338/3 Genel Kurul Toplantısının yapıldığı tarihte veya öncesinde şirketin tek pay sahipli hale gelmesi halinde, genel kurul evrakları ile birlikte 1 adet Noter Tasdikli T.T.K 338.maddesi uyarınca yönetim kurulu karar sureti getirilmelidir.Yine Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 29 uyarınca Genel Kurul Toplantısının yapıldığı tarihte veya öncesinde şirketin tek pay sahipliğinin sona ermesi durumunda da, genel kurul evrakları ile birlikte 1 adet Noter Tasdikli T.T.K 338.maddesi uyarınca yönetim kurulu karar sureti getirilmelidir.
Görev Kabul Beyanı