Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF GENEL KURUL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Gündem Kararı Kooperatifin son yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu tarafından imzalanmış olmalıdır.
Usulüne Uygun Olarak Yapılan Toplantı Davet Belgeleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Madde 45: [...]Genel kurul, ana sözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır [...]
Hazirun Cetveli 417/3
Vekaletname Toplantıya Vekaleten Katılım Olması Halinde
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Seçimli genel kurullarda toplantı tutanağı müdürlüğümüzce tasdik edilecektir. Not: Ertelenen Genel Kurul olması durumunda ertelenmiş toplantıya ait tutanağın da noter tasdikli suretinin Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.
Denetim Kurulu Beyanı Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereği denetçi olma şartlarına haiz olduğunu belirtir
Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Madde 87: Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerle, kooperatif birlikleri, merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin, genel kurul toplantılarında temsilci bulundurur [...]
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı 71/1/a
Temsil Belgesi Gerçek ve ya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Genel Kurulda yönetim kurulu üyesi seçimi yapılması halinde (görev süresi devam etmesine rağmen, temsil yetkisi sonlandırılan yönetim kurulu üye sayısı kadar ayrıca yetki iptal harcı tahsil edilecektir) , yönetim kurulu üyelerine ait, görev taksiminin yapıldığı Yönetim Kurulu Kararının da getirilmesi gerekmektedir. Bu durumda seçilen yönetim kurulu üyesi sayısı kadar temsil ilzam harcı ve Sicil Tasdiknamesi harcı tahsil edilecektir.
Görev Kabul Beyanı
Gündem ŞİRKETİN SON YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SALT ÇOĞUNLUĞU TARAFINDAN İMZALI OLMALIDIR.
Dış Denetçi Seçimi Madde 30: a) Dış denetçinin seçimine ilişkin genel kurul kararının bir örneği b) Dış denetçi ile yapılan denetim sözleşmesinin bir örneği c) 6102 sayılı Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan denetçiliğe engel hallerden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin dış denetçinin yazılı beyanı. Madde 15?e göre Dış denetime tabi olma şartlarına uyulduğuna ilişkin Mali Müşavir Raporu ve Mali Müşavir Faaliyet Belgesi (aslı) veya Dış Denetim Firmasından şartları taşıdığına ilişkin tespitin yapıldığı dayanak belge