Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
KOOPERATİF ANA SÖZLEŞME ONAYI İÇİN GEREKENLER:
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Taahhütname 24/1 24/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Sermayenin Paylar Oranında en az 1/4 ünün ödendiğine dair Banka Bloke Mektubu 110/1/ç Pay bedellerinin en az %25 inin kanuna uygun olarak; kurulacak şirket adına banka nezdinde açılan hesaba, her pay sahibi için ayrı ayrı yatırılan miktarların tutar olarak belirtildiği
Sermayenin Paylar Oranında en az 1/4 ünün Ödendiğine dair Banka Bloke Dekontu 21/3 Banka mektubunu imzaya yetkili olanların imza sirkülerinin eklenmemesi halinde istenmektedir.
Yönetim-Denetim Akrabalık Beyanı Islak İmzalı Olmalıdır
İşlemin Vekâleten Yapılması Durumunda Vekâletin Aslı
Huzurda İmza İçin Gelecek Ortakların (vekil dâhil) Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Oda Kayıt Beyannamesi, şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır.
Teslim ve Tesellüm Tutanağı
KOOPERATİF YENİ KURULUŞ TESCİLİ İÇİN GEREKENLER
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı 109/1/b 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Madde 3: Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilan olunacak hususlar şunlardır: 1. Ana sözleşme tarihi, 2. Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi, 3. Kooperatifin unvanı ve merkezi, 4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri, 5. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu, 6. Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler, 7. Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği, 8. Yönetim Kurulu üyeleriyle kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, 9. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve ana sözleşmede de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne suretle bildirileceği, 10. Kooperatifin şubeleri: Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve dışında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.
Kurucuların Tamamının İmzalarının Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Bakanlık Tarafından Onaylanmış Şirket Sözleşmesi 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Madde 2: Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmedeki imzaların Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanması gerekir. Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dahil bulunan diğer kooperatiflerin anasözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi şekil aranmaksızın muteberdir. Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanuna göre kurulmuş teşekküller kullanabilir.
Kooperatifler Tarafından Tutulması Zorunlu Olan Açılış Defterleri ANKARA TİCARET ODASININ ÜYELERİN HEDİYESİDİR
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar 1) Kuruluş ve Sicil Tasdiknamesi harcı ile birlikte ayrıca, yapılacak olan ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyesi kadar temsil ilzam harcı da tahsil edilecektir. 2) Kooperatif kuruluş işlemi iki aşamalı olup her ikisi için de randevu alınacaktır. Kooperatif Anasözleşme Tasdiki Müdürlüğümüzde yapıldıktan sonra Bakanlığa İzin İçin Başvuruda Bulunulacaktır.