Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF TASFİYEYE GİRİŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı 16/3 16/5 Sicil Tasdiknamesi aslı iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin, temsile yetkililerce müştereken imzalanmış dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.
Genel Kurul Belgeleri 110/2 86/1/a 418/1 418/2 546/3
Tasfiye Unvanı Altında Tasfiye Memuru İçin Müdürlüğümüzce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi 110/2 86/1/ç 536/1 536/2 536/3 536/4 Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye-de bulunması şarttır.
Durumu Kanıtlayan Belge 110/2 86/1/b
Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlan Metni 2 nüsha getirilmelidir.