Görüşlerinizi
Paylaşın

KOOPERATİF ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Taahhütname 24/1 24/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından müşterek imzalı
Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) 120/1/b
Şubeyi Temsile Yetkili Olanlar için Noter Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyanı 120/1/e
Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı 120/1/a 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu madde 3/10: Kooperatifin şubeleri: Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve dışında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.
Merkezin Son Yönetim Kurulunun Seçimini Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi Örneği