Görüşlerinizi
Paylaşın

İŞ ORTAKLIĞI YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Taahhütname 24/1 24/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
MERSİSten Dökümü Alınmış Kurucuların Tamamının İmzalarının Bulunduğu Noter Tarafından Onaylanmış İş Ortaklığı Kuruluş Sözleşmesi En az 2 Tüzel Kişilik arasında, belirli bir işi belirli bir sürede bitirmeye yönelik yapılan bir adi ortaklık türü olup, Gerçek Kişilerin bu ortaklığa iştirakleri mümkün değildir. Ortaklık sözleşmesi tarafların yetkililerince imzalanmalıdır. Ortaklık sözleşmesinde ortaklardan birisi PİLOT ORTAK olarak seçilmelidir.
Tüzel Kişi Ortağın Bulunması Halinde Tüzel Kişi Yönetim Organı Tarafından Alınan İştirak Kararı (Noter Tasdikli Sureti) 40/2 Temsile Yetkili Olanlar İçin Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç) Huzurda imza işlemi esnasında nüfus cüzdanı ibrazı zorunludur.
İşveren ile İş Ortaklığı Arasında İmzalanmış Taahhüt Sözleşmesi Örneği
Faal Olduğunu Gösterir Vergi Dairesi Yazısı Kurucu Tüzel Kişilikler; anonim şirketler son seçimli genel kurul gazete ilanı evraklarını, limited şirketler merkezin son hisse devir gazete ilanı evraklarını getirmelidir.
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar Müdürlüğümüz siciline kayıtlı olmayan, Tüzel Kişilklerin, Faaliyet Belgesi ile değişiklikleri işlenmiş şirket sözleşmesi örneğini getirilmelidir.
Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Oda Kayıt Beyannamesi, şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır.