Görüşlerinizi
Paylaşın

İŞ ORTAKLIĞI BİRLEŞME - TERKİN İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Şubeleri Varsa, Şubelerinin Unvan Değişikliğine İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3 121/3 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı. Müdürlüğümüzde kayıtlı olan şube/şubeler devralan firmaya devredilmeyecek ise şube kapanışına ilişkin kararın noter onaylı sureti getirilmelidir.
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti) 126/1/a
Birleşme Sözleşmesi 126/1/b 194/1 145/1 146/1 146/1/a 146/1/b 146/1/c 146/1/d 146/1/e 146/1/f 146/1/h 146/1/i
Birleşme Raporu 126/7 194/1 147/1 147/2 147/2/a 147/2/b 147/2/c 147/2/d 147/2/e 147/2/f 147/2/g 147/2/h 147/2/i 147/2/j 147/2/k 147/3 147/4 Tüm ortakların onaylaması halinde,Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) bu raporun düzenlenmesinden vazgeçilebilir.
Birleşme Beyanı 132/2/a Bu beyan ile birlikte tapu ve benzeri sicillere kayıtlı malvarlığına ilişkin belgeler de getirilmelidir.
Birleşme Bilançosu 126/1/c 194/1 144/1 144/2 144/2/a 144/2/b Yönetim organı tarafından imzalı olmalıdır.
İnceleme Hakkına Dair Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 126/8 194/1 149/1 149/1/a 149/1/b 149/1/c 149/1/d 149/2 149/3 149/4 149/5 Tüm ortakların onaylaması halinde,Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde (Mali müşavir raporunda KOBİ statüsünde olduğunun tespiti yapılmalıdır) inceleme hakkından vazgeçilebilir.
Mali Müşavir Raporu 132/2/c 194/1 Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.
Alacaklılara Çağrı Metni 126/9 157/1 157/2 157/4
Yönetim Organı Beyanı 126/6 132/2