Görüşlerinizi
Paylaşın

GERÇEK KİŞİLER YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 49/1/a 29/1 29/2 Işletme sahibi ve/veya işletme temsilcisi tarafından imzalanmış.
Taahhütname 24/1 24/2 49/1/a Taahhütnamede belirtilen NA-CE kodları MERSİSe girilmiş olmalıdır. İlk sırada şirketin ana faaliyetine ilişkin NA-CE kodu (vergi levhasında yazan) girilmiş olmalıdır. Her bir başvuruda en fazla 5 adet NA-CE kodu seçilebilir.
Temsile Yetkili Olanlar İçin Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilenler hariç) 45/1 46/2 İmza beyanı düzenlenecek yetkilinin kimlik aslı ve fotokopisi yanında olmalıdır.
Vergi Levhası Fotokopisi 21/3
Noter Tasdikli YEVMİYE, DEFTERİ KEBİR, ENVANTER Defteri Ön Yüz Fotokopisi 21/3
ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar İşletme Sahibi dışında, ayrıca temsile yetkili kişi ya da kişilerin bulunması halinde temsil ilzam harcı tahsil edilmektedir.
Şirket sözleşmesinin veya Tescil Talepnamesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde imzalanması durumunda ve Şirket ortağının yabancı ve Türkçe okur yazar olmaması durumunda randevuya Yeminli tercüman (güncel yemin zaptıyla) getirilmesi gerekmektedir.
Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Oda Kayıt Beyannamesi, şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır.
Vekaletname Kuruluş Tescili İşlemi için iradesini serbestçe ve kendi isteğine uygun olarak beyan eden ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazıyla da Gerçek Kişi Kuruluş tescili yapılmaktadır.