Görüşlerinizi
Paylaşın

GERÇEK KİŞİLER HALEFİYET İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 Ticari faliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalıdır.
Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı 16/3 16/5 Sicil Tasdiknamesi üzerinde yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde; Sicil Tasdiknamesi aslı veya iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin, mirasçı tacir tarafından imzalanmış dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.
Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda düzenlenen "Huzurda İmza Beyanı"
Muvafakatname Mirasçılardan alınmış, noter marifetiyle düzenlenmiş olmalıdır.
Veraset İlamı veya Mirasçılık Belgesi Noter onaylı olmalıdır.
Şubeleri Varsa, Şubelerinde Oluşacak Değişikliklere İlişkin Başvuru Dilekçesi 21/3
HALEFİYET