Görüşlerinizi
Paylaşın

KOLLEKTİF ŞİRKET YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Taahhütname 24/1 24/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Kurucuların Tamamının İmzalarının Noter Tarafından Onaylanmış Şirket Sözleşmesi 64/1/a 42/1 215/1 211/1 212/1 213/1 213/1/a 213/1/b 213/1/c 213/1/d 213/1/e 213/1/f 213/2 226/1 226/2 226/3 228/1 228/2 230/2 244/1 1 adet noter onaylı ve 2 adet fotokopisi
Unvan Altında, Temsile Yetkili Olanlar için Noterce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi 64/1/b 233/1 233/2 218/1 219/1 220/1 221/1 222/1 223/1 235/1 235/2 1 adet asıl 2 adet fotokopi
Ayni Sermayenin Değerlemesine İlişkin Mahkemece Atanmış Bilirkişi Raporu 64/1/c
Ayni Sermaye Üzerinde Sınırlama Olmadığına Dair İlgili Sicil Yazısı 64/1/ç
Ayni Sermayenin Kayıtlı Olduğu Sicile Şerh Verildiğini Gösterir Belge 64/1/d
Yabancı Pay Sahibi (Ortak) veya Yönetim Organında Yabancı Bulunması Halinde 1.) Pay sahipleri arasında YABANCI GERÇEK KİŞİ bulunması durumunda; Aşağıda belirtilen evraklar ile öncelikle yabancı gerçek kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir * Pasaport Fotokopisi ve Noter onaylı Tercümesi * Yerleşim yerini gösterir belge * Vergi Kimlik Numarasını gösterir belg