Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Gündem Şirket yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış olmalıdır. ÖNEMLİ!!! ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 13/6: Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter Tasdikli Sureti) 407/2 422/1 422/2
Hazirun Cetveli
Usulüne Uygun Olarak Yapılan Toplantı Davet Belgeleri
Vekaletname Toplantıya Vekaleten Katılım Olması Halinde
Temsil Belgesi Gerçek ve ya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.
Denetçi Beyanı Bağımsız denetime tabi olan şirketlerde, Şirket ve denetçi arasında akdedilmiş denetçi sözleşmesi getirilmelidir.