Görüşlerinizi
Paylaşın

LİMİTED ŞİRKET YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Taahhütname 24/1 24/2 Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır. Taahhütnamede belirtilen NA-CE kodları MERSİSe girilmiş olmalıdır. İlk sırada şirketin ana faaliyetine ilişkin NA-CE kodu girilmiş olmalıdır. Her bir başvuruda en fazla 5 adet NA-CE kodu seçilebilir.
Kurucuların Tamamının İmzalarının Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Onaylanmış Şirket Sözleşmesi 576/1 576/1/a 576/1/b 576/1/c 576/1/d 576/1/e 577/1 577/1/a 577/1/b 577/1/c 577/1/d 577/1/e 577/1/f 577/1/g 577/1/h 577/1/i 577/1/h 577/1/i 577/1/j 577/1/k 577/1/l 577/1/m
Şirket Ortağı Olmayıp Şirketi Temsile Yetkili Olanların Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyanı Huzurda imza işlemi esnasında nüfus cüzdanı ibrazı zorunludur.
Limited Şirketler Tarafından Tutulması Zorunlu Olan Açılış Defterleri Ankara Ticaret Odasının Üyelerine Hediyesidir
E-Sigorta Sözleşmesi Çalışan İşçi Bulunması Durumunda (Varsa Bu Sözleşme Çerçevesinde Düzenlenmiş Vekaletname) Sözleşme Mersis Üzerinden Doldurulup Fiziki Ortamda Islak İmzalı Olarak Tarafımıza Teslim Edilecektir.
Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Oda Kayıt Beyannamesi, şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır.
Teslim ve Tesellüm Tutanağı
GEREKLİ HALLERDE:
Şirket sözleşmesinin veya Tescil Talepnamesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde imzalanması durumunda ve Şirket ortağının yabancı ve Türkçe okur yazar olmaması durumunda randevuya Yeminli tercüman (güncel yemin zaptıyla) getirilmesi gerekmektedir.
Tüzel Ortağın Bulunması Halinde Gerçek Kişi Temsilcisini Belirlediği Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti) 90/1/ç 359/2 359/3 Temsilci Halihazırda Tüzel Kişinin de Temsilcisi ise İmza Sirküsü Fotokopisi.
Ayni Sermayenin Değerlemesine İlişkin Mahkemece Atanmış Bilirkişi Raporu 90/1/d 578/1
Ayni Sermaye Üzerinde Sınırlama Olmadığına Dair İlgili Sicil Yazısı 90/1/e 578/1
Ayni Sermayenin Kayıtlı Olduğu Sicile Şerh Verildiğini Gösterir Belge 90/1/f 578/1 TTK 128 Ayrı bir sicil kaydı tutulmayan taşınırların ayni sermaye olarak konulmuş olması halinde, ilgili taşınırların güvenilir kişiye tevdi edildiğine ilişkin tevdi alanın da imzaladığı belge ticaret sicili müdürlüğüne verilir.
Kurucular ve Diğer Kişilerle Yapılan ve Kuruluşla İlgili Olan Sözleşmeler 90/1/g
Yabancı Pay Sahibi (Ortak) veya Yönetim Organında Yabancı Bulunması Halinde 1.) Pay sahipleri arasında YABANCI GERÇEK KİŞİ bulunması durumunda; Aşağıda belirtilen evraklar ile öncelikle yabancı gerçek kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir * Pasaport Fotokopisi ve Noter onaylı Tercümesi * Yerleşim yerini gösterir belge * Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge 2.) Pay sahipleri arasında YABANCI TÜZEL KİŞİ bulunması durumunda; Aşağıda belirtilen evraklar ile öncelikle yabancı tüzel kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir. * Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge * Yabancı Tüzel kişiliğin bağlı olduğu ülke yetkili makamlarınca onaylanmış; faaliyetine devam ettiğini, iştigal konularını, ortaklarını, yetkililerini gösteririr Apostilli Asıl BELGE ve Noter onaylı Tercümesi * Yabancı Tüzel kişiliğin İştirak kararı (Apostilli Aslı ve Noter onaylı tercümesi)
Kayyum Atama Kararı 18 yaşından küçük pay sahibinin yasal temsilcisinin şirkette pay sahibi olması halinde mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
Muvafakatname 18 yaşından küçük pay sahibinin, yasal temsilcisinin şirkette pay sahibi olmaması halinde yasal temsilci yada temsilcilerinin muvafakatını belirtir beyan