Görüşlerinizi
Paylaşın
SİGORTACILIK İŞLERİ İLE İLGİLİ DİĞER İŞLER HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tarafımıza ulaşan yazıda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 5. maddesinin birinci fıkrasına göre; sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır, ifadesine yer verilerek anılan Kanunun 21. maddesinin ikinci fıkrası ise, sigorta brokerliği faaliyetlerinin ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınacak brokerlik ruhsatı ile yapılabileceği hükmünü amirdir denilmektedir.

Yine bahsi geçen kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasına göre, sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Birlik tarafından tutulan Levhaya yazılı olması gerektiği ifade edilerek, söz konusu hükümlere rağmen; Hazine ve Maliye Bakanlığı'na muhtelif tarihlerde intikal eden ihbarlarda;

 

-Royalist Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.

-QIC International Sigorta Brokerliği A.Ş. ve

-Chubb European Group Sigorta Brokerlik Ltd.

 

şirketlerinin yurt dışında veya Türkiye'de yerleşik sigorta ve reasürans şirketlerinin unvanlarının birebir aynı veya çok benzeri unvanları ile şirket kurarak, bu şirketleri ticaret siciline tescil ve ilan ettirdikleri ancak, herhangi bir ruhsat talebinde bulunmadan başka sigorta ve reasürans şirketlerinin unvanları ile kurup sicile tescil ilan ettirdikleri bu şirketler ile usulsüz kefalet sigortası poliçesi teminatı verdikleri, bu teminatları ise özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere verdikleri belirtilmektedir denilmektedir.

Bu çerçevede; Bakanlıkça her üç şirketin kurucuları ve yetkilileri ile tespit edilecek diğer sorumluların, haklarında gerekli kovuşturmanın yapılması ve usulsüz faaliyetlerinin men edilmesini sağlamak üzere gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtilmektedir.

Ancak; Bakanlığa intikal eden yeni bilgiler çerçevesinde, yukarıda anılan şirketlerin özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere usulsüz ve geçersiz kefalet sigortası teminatı sağlamaya yetkili olduklarına dair yanıltıcı bilgi vermeye devam ettiklerinin anlaşıldığı ifade edilerek,


Bu itibarla,

1.Yukarıda anılan şirketlerin söz konusu faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli herhangi bir izne veya ruhsata sahip olmadıkları, dolayısıyla, sigortacılığa dair tüm faaliyetleri ile verdikleri kefalet sigortası teminatlarının herhangi bir geçerliliği bulunmadığı,

2.Bir kamu kurumu ihalesine katılabilmek için kefalet sigortası teminatı almak isteyen, Oda/Borsanıza kayıtlı üyelerinizin, Bakanlığın https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri adresinde yer alan ve kefalet sigortası teminatı sağlayan sigorta şirketlerinin bir listesine ulaşabilecekleri,

3.Ancak, bu listede yer alan şirketler ile benzeri ticari unvana sahip olup, sigortacılık yapma yetkisine sahip olmayan şirketlerin mevcudiyeti ihtimaline karşı söz konusu listede bulunan şirketlerle doğrudan iletişim kurulması gerektiği,

4.Türkiye'de yasal olarak faaliyet gösteren ve kefalet sigorta teminatları için aracılık yapabilecek sigorta acentelerine https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Levhaya­Kayitli-Acente-Sorgu-Sayfasi.php adresindeki listelerden, sigorta brokerlerine ise, Sigorta Brokerleri Derneğinin http://www.sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz adresindeki listeden ulaşabileceği,

5.Ancak yukarıda sigorta şirketleri için yapılan açıklama doğrultusunda, Levhaya kayıtlı sigorta acenteleri ile anılan derneğin listesinde yer alan brokerlik şirketleri ile benzeri unvanlara sahip yetkisiz acente ve brokerlerin mevcut olabileceği dikkate alınarak, doğrudan anılan listelerde yer alan yasal acente ya da brokerlik şirketleri ile iletişim kurulması,

Hususlarında Oda/Borsanıza kayıtlı üyelerinizin bilgilendirilmelerinin, muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini teminen yararlı olacağı düşünülmektedir, denilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.