Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

MENŞE VE DOLAŞIM BELGELERİ İŞLEMLERİ

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; Menşe ve Dolaşım Belgelerinin  elektronik ortamda düzenlendiği, ihracatçı firmalar ile gümrük müşavirleri bünyesindeki menşe ve dolaşım belgeleri sürecinin yönetildiği, Odalar ile Gümrük Makamlarınca elektronik ortamda onaylandığı ve vize edildiği bir Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemidir (MEDOS).

 

İhracatçı firmalar ve gümrük müşavirleri, MEDOS sistemine  https://medos.tobb.org.tr  web adresinden e-imza ile giriş yapabilecek, menşe ve dolaşım belgelerinin sürecini yönetebilecek, onaylı ve vize edilmiş şekilde çıktı alabileceklerdir.

 

NOT: İhracatçı firmalar ve gümrük müşavirleri, MEDOS'a giriş için gerekli olan e-imza ve IP adresinizin TOBB tanımlı IP havuzunda tanımlı olması gereklidir.

Hangi ülke için hangi belge düzenlenir?

A.TR DOLAŞIM BELGESİ

Avrupa Birliğine Üye Ülkeler (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.)

NOT :

 • A.TR dolaşım belgesi düzenlenen ülkeler için ihraç konusu eşyanın, işlenmemiş tarım ürünü veya Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) listesinde yer alan bir ürün olması halinde bu ülkelere A.TR dolaşım belgesi yerine EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenir.
 • Kıbrıs Rum Kesimi' ne ticaret yapılmamaktadır.

EUR.1 BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER (İKİLİ ANLAŞMA -STA GEREĞİ)

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar


EUR.1 BELGESİ - EFTA ÜLKELERİ

İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç


EUR.1 BELGESİ - BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU KAPSAMINDA

Türkiye, AB, Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan)'nin dâhil olduğu çapraz menşe kümülasyonu esasına dayalı serbest ticaret alanı sistemidir. Bu kapsamda, Türkiye, AB (sadece Gümrük Birliği kapsamındaki ürünler için), Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan arasında çapraz menşe kümülasyonu uygulanabilmektedir.


EUR.1 veya EUR-MED BELGESİ- PAAMK SİSTEMİ (STA) KAPSAMINDA

 

Türkiye, Avrupa Birliği (AB), EFTA ülkeleri (İsviçre, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç), Fas, Filistin, İsrail, Mısır, Tunus ve Faroe Adaları'nın dahil olduğu çapraz menşe kümülasyonu esasına dayalı serbest ticaret alanı sistemidir.MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

Tercihsiz Menşe Kapsamındaki Ülkeler

 

ÖZEL MENŞE (FORM-A) BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

1. Japonya

2. Yeni Zelanda(*)

3. Avustralya(**)


(*)  Yeni Zelanda resmi tasdik istememektedir. Belgenin ihracatçı tarafından doldurulması yeterlidir.

(**)  Avustralya GTS uygulamakla birlikte, FORM.A belgesi  doldurulması zorunlu değildir.

A.TR Dolaşım Belgesi

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği kapsamında, serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen, Oda ve gümrük makamlarınca vize edilen belgedir. Söz konusu belge, "Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında (2006/10895 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Karar" çerçevesinde düzenlenmektedir. 

 

Avrupa Birliği'ne üye ülkelere, Tarım Ürünleri Listesi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında düzenlenir.


A.TR Taahhütname Örneği

Basitleştirilmiş A.TR Dolaşım Belgesi

"Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği' nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar"ın 7. bölümü olan "Basitleştirilmiş İşlemler Hükmü" uyarınca; Onaylanmış İhracatçı yetkisi alan firmalar tarafından düzenlenen ve gümrük idarelerine ve Odalara vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmayan belgedir.

EUR.1 Dolaşım Belgesi

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda ayrıca Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamındaki ürünlerin ihracatında, malın gümrük indiriminden veya muafiyetinden yararlanması amacıyla Odalarca onaylanan ve gümrük idarelerince vize edilen belgedir.


Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler:

EUR-MED Dolaşım Belgesi

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ (PAAMK) kapsamı ticarette, "Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda sıralanan STA ülkelerine yapılan ihracatlarda ihraç konusu eşyanın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla düzenlenen, Odalarca onaylanan ve gümrük idarelerince vize edilen belgedir.


Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı EUR-MED düzenlenebilen ülkeler:

Akdeniz Ülkeleri
 1. Fas
 2. Tunus
 3. İsrail
 4. Mısır

EFTA Ülkeleri
 1. İsviçre Konfederasyonu
 2. İzlanda Cumhuriyeti
 3. Liechtenstein Prensliği
 4. Norveç Krallığı

Menşe Şahadetnamesi

Uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menşeini belirten ve Odalarca onaylanan belgelerdir. 

FORM A Belgesi

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden yararlanmak üzere, aşağıda sıralanan ülkelerce gümrük indirimi uygulanan eşyaların ihracatında düzenlenen ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi' ne göre Türk Menşeli sayılan eşyanın ihracatında onaylanan belgedir.


İran Menşe İspat Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki "Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) kapsamında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Odalarca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

D-8 Menşe İspat Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve  Pakistan'dan oluşan gelişmekte olan sekiz ülkenin oluşturduğu (Developing Eight /D-8) Örgüt, 15 Haziran 1997 tarihinde "İstanbul Deklarasyonu" ile kurulmuştur.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" 24.05.2016 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle,  D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 6 ülke arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette yürürlük tarihi itibariyle  itibaren D-8 Menşe İspat Belgesi'nin kullanılması gerekmektedir.


D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'na taraf ülkelere tercihli ticaret kapsamında yapılacak ihracat esnasında, bahse konu ürünün Anlaşma kapsamında olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için, yukarıda bildirilen taraf ülkelere ait, aşağıda linki bulunan Tavizli Listelerinin göz önünde bulundurulması gerekir.

 

NOT: Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması yürürlükte bulunması itibariyle, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında kullanılmakta olan ve Menşe İspat Belgesi ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamında kullanılmakta olan Menşe Belgesinin kullanımına devam edilecektir.


D-8 Menşe-İspat Belgesi Taahhütname Örneği

D-8 Taviz Listesi (İran-Nijerya)

D-8 Taviz Listesi (Malezya-Pakistan-Endonezya)

Malezya Menşe İspat Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Fasıl 4?ünde yer alan Menşe Kurallarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan "Türkiye- Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.) kapsamında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 10 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Odalarca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgedir.


Malezya Menşe İspat Belgesi İstisnai Kategorileri

Malezya'nın Tarife Cetveli-EK 3B

Malezya'nın Tarife Cetveli-EK 3B-1

Malezya'nın Tarife Cetveli-EK 3B-2

Türkiye' ninTarife Takvimi-EK 3ATR-AZ Menşe İspat Belgesi (Azerbaycan)

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin usul ve esasları çerçevesinde hazırlanan " Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette  Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" (19.03.2021 t. 31428 s. R.G.) kapsamında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 19 Mart 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe konan, Odalarca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgedir.


EK-1 B Tavizli Gümrük Tarife Cetveli (Azerbaycan)


TPS-OIC Menşe İspat Belgesi

İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (29.06.2022 t. 31881 s. R.G.) ile 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe giren, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca satış ve onay işlemleri gerçekleştirilen belgedir.

Menşe İspat Belgesinin düzenlenmesi;

"TPS-OIC Menşe İspat Belgesi" yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulmak suretiyle düzenlenir.

İhracatçının ibraz yükümlülüğü

Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, bu belgeleri düzenleyecek gümrük idarelerinin ve/veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşların talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

TPS-OIC Menşe İspat Belgesinin kullanıma hazır hale getirilmesi

Kurallara uygun doldurulan TPS-OIC Menşe İspat Belgesi tüm tevsik edici bilgi ve belgeler ile birlikte kontrol edilerek ilgili mevzuat uyarınca, Odamızca Medos üzerinden e- imzalı olarak onaylanmaktadır

Türkiye ile birlikte anlaşmayı onaylamış Bangladeş, Fas, İran, Malezya, Pakistan ve Ürdün arasında yapılacak ihracatlar da, ülke bazında tavizden faydalanacak Türk menşeli ürünler listesi aşağıda tablolarda sunulmuştur.

Daha kapsamlı bilgiye 29.06.2022 tarih 31881 sayılı Resmi Gazete' den ulaşılabilmektedir.


TPS-OIC Menşe İspat Belgesi Örneği

Türkiye Taviz Listesi 

Bangladeş Taviz Listesi 

Fas Taviz Listesi (Sanayi Ürünleri)

Fas Taviz Listesi (Tarım Ürünleri)

İran Taviz Listesi 

Malezya Taviz Listesi 

Pakistan Taviz Listesi 

Ürdün Taviz Listesi 
TUR-PAK Menşe İspat Belgesi

''Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" 24.04.2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.05.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ekindeki yer alan ve Anlaşma kapsamı  menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak amacıyla  usulüne uygun olarak MEDOS sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlenen  ve  gümrük idarelerince vize edilen belge TUR-PAK Menşe İspat Belgesi' dir.  

 

Türkiye menşeli eşyalara ilişkin olarak Pakistan'ın tarife listesine aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz. 


Pakistan Menşe İspat Belgesi Tarife Listesi


Pakistan Menşe İspat Belgesi Taahhütnamesi

GÜNEY KORE- SİNGAPUR- İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) Menşe Beyanı

 • GÜNEY KORE

 

Türkiye - Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarih 28633 sayılı Resmi Gazete) kapsamında yapılacak olan ihracatlar da herhangi bir belge düzenlemeye gerek olmaksızın, sadece fatura üzerine menşe beyanında bulunulması yeterlidir.

 

Türk menşeli olmayan ürünler için Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilir. 

 

Güney Kore Menşe Beyanı Metni


Aşağıda metni verilen menşe beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

 

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(1) preferential origin.

 

........................................................................................................................(2)

 

(Yer ve Tarih)

 

.........................................................................................................................

 

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılır.)

 

(1) Ürünlerin menşei belirtilir.

 

(2) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

 

 • SİNGAPUR

 

Türkiye- Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (01.10.2017 Tarih 30197 Sayılı Resmî Gazete) kapsamında yapılacak olan ihracatlar da herhangi bir belge düzenlemeye gerek olmaksızın, fatura üzerine menşe beyanında bulunulması yeterlidir.

 

Türk menşeli olmayan ürünler için Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilir.

 

Singapur Menşe Beyanı Metni

 

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin under Turkey- Singapore Free Trade Agreement. ....................................................................(1) (Yer ve tarih) ............................................................................................(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

 

(1) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

 

 • İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK)

 

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.05.2021 t. 31496 s. R.G.) kapsamında yapılacak olan ihracatlarda herhangi bir belge düzenlemeye gerek olmaksızın, fatura üzerine menşe beyanında bulunulması yeterlidir.(Türk ve AB menşeli)

 

Türk ve AB menşeli eşyaların dışında üçüncü ülke menşeli eşyaların ihracatında ise  Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilir

 

İngiltere Menşe Beyanı Metni

 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ....... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ....... (2) preferential origin.

 

1 Türkiye'de yerleşik ihracatçılar için, menşe beyanının bir onaylanmış ihracatçı Tarafından yapıldığı hallerde onaylanmış ihracatçı yetki numarası bu alana girilmelidir. Menşe beyanının bir onaylanmış ihracatçı Tarafından yapılmadığı hallerde parantez içindeki sözcükler silinir ya da bu alan boş bırakılır. Menşe beyanının Birleşik Krallık' ta yerleşik bir ihracatçı Tarafından yapıldığı hallerde bu alana EORI numarası girilir.

2 Ürünlerin menşei belirtilir.

 


TR-BAE Menşe İspat Belgesi

"Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" 23 Temmuz 2023 tarihli 32257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.09.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

Anlaşma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında İkili Kümülasyon olup, Menşeli olmayan girdilere ilişkin uygulanacak işlem ve işçilik safhası ekte yer almaktadır.


TR-BAE Menşe İspat Belgesi Taahhütname

TR-BAE Yönetmelik Ekleri

TIR KARNESİ İŞLEMLERİ

TIR Karnesi Nedir? :

 

TIR Karnesi işlemleri karayolu taşımacılığında, taşıyıcı firmaların daha güvenli ve daha az işlem yaparak uluslararası ticareti gerçekleştirmelerini sağlar. Uygulama, ülkelerin sisteme dahil olmalarıyla başlar. Ülkemiz 1966 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla sisteme taraf olmuştur. Sistemin düzenli işleyişini sağlamak amacıyla her ülkede kefil kuruluşlar oluşturulur. Tüm bu kuruluşların bağlı bulundukları uluslararası kefil kuruluş, "International Road Transport Union" olup ülkemiz adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kefil kuruluştur


Ankara Ticaret Odası, firmaların sisteme dâhil olması, belgelerin satışı, kontrolü, takibi ve kapatılması işlemlerinde görev yapar. Yapılan bütün işlemler TOBB ile bağlantılı olarak gerçekleştirilir.

 

TIR Sisteminin Amacı ve Faydaları TIKLAYINIZ.

TIR KARNESİ Sistemine Giriş İçin Nasıl Başvuru Yapılır? TIKLAYINIZ.

TIR KARNESİ Nasıl doldurulur? TIKLAYINIZ.


Taraf Ülkeler için TIKLAYINIZ.


ADRES, ORTAK ve UNVAN Değişikliği vb. İşlemler Nasıl Yapılır?

TIR Karnesi Hamilleri ile Odamız ve Odalar Birliği arasında TIR Sözleşmesi Uygulama Esaslarına bağlı olarak yürütülen; süre uzatımı, kayıp işlemi, ortak/adres/unvan değişikliği, teminat alma, teminat iade talep etme, teminat değişikliği, teminat indirimi, TIR Karnesi alma/iade etme yetkili değişikliği ve TIR Sisteminden çıkma talepleri vb. gibi tüm TIR Karnesi iş ve işlemlerinin TIR Kabul Sistemi üzerinden yürütülmeye  başlanmıştır.

 

Söz konusu uygulamaya TIR Karnesi Hamilleri https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresinden ulaşabilmekte ve başvurularını bu sistem üzerinden Odamız ve Odalar Birliğine iletebilmektedir. Anılan uygulama üzerinden Odamız kendilerine gelen talepleri https://tobbtiryonetim.tobb.org.tr/Giris sayfasında yer alan uygulama üzerinden inceleyebilecek, uygun olmayan taleplerin düzeltilebilmesi iş ve işlemlerini yine aynı uygulama üzerinden gerçekleştirecek olup, uygun gördükleri talepleri Odalar Birliğine iletir.

 

Tır Karnesi Suret Onayı İşlemleri:

a. Karne aslı ve sayfa fotokopileri

b. Firma dilekçesi    


TIR SÖZLEŞMESİ UYGULAMA ESASLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
 

TIR KARNESİ HAMİLİ EL KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ. 

ATA KARNESİ

ATA Karnesi :

ATA Karneleri, "Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri" kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye ve her bir ülke gümrüğüne ayrı ayrı teminat verilmesine gerek kalmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan uluslararası belgelerdir.


ATA Karnesi, gümrük işlemlerini basitleştirir ve kolaylaştırır. Para ve zamandan tasarruf sağlar. ATA Karnesi, "1 yıl" süre için geçerlidir. Bir yıllık süre içerisinde 4 kez Türkiye'den geçici ihracat işleminde kullanılabilir. Sergi ve fuar ürünleri, tıbbi cihazlar, sanayi eşyası, sanat eserleri, bilgisayarlar, film ekipmanları, fuar standı, kostümler, uydular, yarış atları, bilardo masaları, kuyumculuk eşyaları gibi akla gelebilecek pek çok eşya ATA Karnesi ile yurt dışına götürülebilir.

Hediyeler, tüketilebilen mallar (gıda vb.), tütün ve tütünden mamul, alkol ve alkolden mamul mallar, bir kez kullanılıp atılabilen mallar ve posta trafiği ATA Karnesi kapsamında yer almaz.


ATA Karnesi Başvurusu için;

https://atak.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresi üzerinden, ATAK sistemi aracılığıyla yapılacaktır.

ATA Karnesi başvurusunda bulunacak üyemizin, programın kullanımına ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşabileceği "Kullanım Kılavuzu" na ulaşmak için tıklayınız.

ATA Sözleşmesine Taraf Olan Ülkelerin listesine ulaşmak için tıklayınız.


TEMİNAT:

ATA Karnesi kapsamı eşyanın toplam değerinin yüzde ellisi (%50) oranında alınır.

Teminat olarak:

Nakit teminat için (TL. veya döviz ) ATO veznesine veya aşağıda belirtilen ATO'nun banka hesaplarına yatırılır.


Banka Teminat Mektubu (TL. veya döviz)

Dövize natık teminat mektuplarında yazılı talep tarihindeki "TCMB döviz satış kuru" ifadesi yer alacaktır. Teminat mektubunun konusuna "ATA Karnesi kapsamı eşya ibaresinin yazılması zorunludur".

Kuyumculuk Sektörüne Uygulanacak Teminat Oranları:

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için, döviz cinsinden teminat verildiği takdirde, Ek. IV 'de belirtilen ülkelere göre teminat oranları uygulanır. Karne hamilinin teminat oranları birbirinden farklı olmak üzere birden fazla ülkeye gitmesi halinde, en yüksek teminat oranlı ülkeye göre teminat alınır.


Kuyumculuk ve ATA karnesi ile ilgili diğer duyurular için tıklayınız.


NOT: Geçici süre ile de olsa ticari amaçlı kullanılmak üzere yurt dışı edilen mallarla ilgili olarak ATA Karnesi düzenlenemez.

ATA Karnesinin kaybedilmesi halinde ne yapılmalıdır?

ATA Karnelerinin gümrük idarelerince herhangi bir işlem yapılmadan kaybedilmesi halinde; Karneyi düzenleyen Odaya başvuruda bulunularak, Karnenin kaybedildiği beyan edilir. Bu durumda TOBB tarafından Karnenin kullanılmadığına dair gerekli araştırma yapılarak teminat iade edilir.

ATA Karnelerinin yurt dışında kaybedilmesi halinde; eşyanın geçici ithalatının yapıldığı gümrük idaresine başvurularak, bir tutanakla veya yabancı gümrüklerce hazırlanan özel bir belge ile eşyanın yurt dışı edilmesi sağlanabilir. Yurda dönüldüğünde, Karneyi düzenleyen Odaya başvurularak sertifika talep edilmelidir. Oda tarafından iki nüsha halinde düzenlenen sertifika ile eşyanın yurda dönüş işlemi yaptırılır ve sertifikanın bir nüshası Odaya iade edilir. Sertifikanın usulüne uygun olarak mühürlenmiş olması halinde Karneye karşılık alınan teminat iade edilir.

ATA Karnesi kapsamındaki eşyanın kaybolması, çalınması veya zayi olması halinde ne yapılmalıdır?

Bu durumda, derhal eşyanın bulunduğu yerdeki gümrük makamlarına başvurularak bildirimde bulunulmalıdır. Eşyanın çalınması halinde adli makamlara başvurularak tutanak tutturulmalıdır. Ancak, eşyanın doğal afet sonucu zayi olması dışında kalan durumlar, gümrük vergi ve resimleri sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


Süresi biten bir ATA Karnesinin süresini uzatmak mümkün müdür?

ATA Karnelerinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıldır. Bu sürenin uzatılması mümkün değildir. Bununla birlikte süresi biten bir ATA Karnesinin yerine kullanılmak üzere yeni bir Karne düzenlenerek, eşyanın yurt dışında kalma süresini fiili olarak uzatmak mümkündür. Süresi biten bir Karnenin yerine en çok iki kez Karne düzenlenebilir. Bununla birlikte bu usul ülkeler için bir zorunluluk olmadığından ancak kabul eden ülkelerin gümrüklerince uygulanmaktadır. Konu hakkında doğrudan TOBB'a başvuruda bulunulmalıdır.

ATA Karnesinin sayfalarının yeterli olmaması halinde ne yapılmalıdır?

Karnenin geçerlilik süresi bitmediği halde sayfalarının yeterli olmaması durumunda, Karnenin yerine geçerlilik süresi aynı olan ek bir karne düzenlenmektedir. Bu durumda iki Karnenin birlikte kullanılması gerekmektedir. Konu hakkında doğrudan TOBB'a başvuruda bulunulmalıdır.


SAYISAL TAKOGRAF KARTI İŞLEMLERİ

Sayısal Takograf Kartları

 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışmalarına ilişkin AVRUPA ANLAŞMASI (AETR) ve muhtelif Konsey Tüzükleri uyarınca; 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda mekanik veya elektromekanik takograf cihazları yerine kullanılması zorunlu hale gelen takograf sistemidir.

 

Sayısal Takograf Kartları, takograf cihazı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanan akıllı kartlardır. Takograf kartları, kart hamilinin takograf cihazı tarafından tanınmasını, veri aktarımını ve hafızaya alınmasını sağlar.


Kart Ücretleri:


Sürücü Kartı 
(Yeni Başvuru, Yenileme veya Arızalı Kart)
 
 483,00 TL 
Sürücü Kartı
(Kayıp/Çalıntı durumunda)
 
 966,00 TL 
Servis Kartı   1364,00 TL 
Şirket Kartı   1364,00 TL 


Sayısal Takograf Başvuru sistemi sürücülerimizin müracaatlarını kolaylaştırmak amacıyla online olarak başvuru yapılabilmesine olanak sağlamak için yeniden geliştirilmiş ve 
12.04.2021 tarihinde kullanıma sunulmuştur.

 

Sürücülerimiz artık Odalara gitmeden,  bilgisayar ve internet ortamından e-devlet aracılığı ile başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilecektir.

 

Başvuru işlemleri aşağıda belirtilen hususlara dikkate alınarak yapılmaktadır:

 

1. https://staum.tobb.org.tr/WEB/ adresine giriş yapın ve sağ üst köşedeki Kart İşlemleri' ni tıklayın.


2. Açılan sayfanın en sağında yer alan "Giriş Yapmak için Lütfen Tıklayınız" butonuna basınız..


3. E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaparak başvuru yapmak istediğiniz kart türünü seçiniz. 


4. Açılan ekranda yer alan kutucuğa sürücü ehliyetinizin arka yüzünde bulunan seri numarayı başında harf olmadan sadece rakamları yazınız ve DEVAM ET butonundan sonra başvuru türünü belirleyerek devam ediniz. EĞER geçerli bir SRC belgeniz yok ise sistem uyarı verecektir ve başvuru işlemleri tamamlanamayacaktır.

 

5. Açılan sayfadaki yer alan bilgiler girildikten sonra BAŞVURU İŞLEMLERİ tamamlandıktan sonra otomatik olarak sistemin vereceği ÖDEME NUMARASI ile kart ücretleri VAKIFBANK şubelerinden veya İnternet Bankacılığı kanallarından alınmaktadır.

 

6. KART TESLİMLERİ kart sahibine yâda kart sahibinin başvuru esnasında belirlediği kişilere sadece Odadan yapılmaktadır.

 

ÖNEMLİ NOT:


1. Yeni tip ehliyeti olanların biyometrik fotoğrafı ve imzası Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Sisteminin (NVİ) veri tabanından alındığından sisteme otomatik olarak gelmektedir. Eski tip ehliyeti olanlarda ise BİYOMETRİK RESİM (arkası beyaz fonlu) ve boş beyaz kâğıda atılmış İMZANIZIN görüntüsünü sisteme yükleyiniz.

 

Başvuru sırasında bu bilgileri sisteme yüklemeniz istenecektir. Örnek için tıklayınız.

 

2. KAYIP/ÇALINTI/EL KONULMA işlemlerinde sisteme kolluk kuvvetlerinden alınmış bu işleme ait TUTANAK yüklenecektir. Kart sahiplerinin kartlarının kaybolduğu, çalındığı ya da zayi olduğu hallerde tutanak asıları olmadan başvuru sahiplerinin işlemleri yapılamamaktadır.

 

3. KAYIP/ÇALINTI/EL KONULMA/ ARIZALI gibi ikame kart başvurusunda bulunan sürücülerimizin, ödeme yapmadan önce cep telefonlarına gelecek mesajları takip ederek, mesaj geldikten sonra ödeme numarasıyla ödeme yapmaları gerekmektedir. İkame kartın geçerlilik süresi asıl kartın süresi ile yanı olup ilave süre verilmemektedir.

 

4. ARIZALI kart başvurularında yeni kart için arızalı kartı başvuru sırasında Odaya teslim edecektir. Teslim alınan kartın arızalı olma durumunda ise kartın geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren 1(bir) ay içerisinde yapılan arızalı kart başvurularından ücret alınmamaktadır.


5. DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN; https://staum.tobb.org.tr/WEB/ adresini ziyaret edebilirsiniz.