Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
İÇ TİCARET İŞLEMLERİ

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca satın alımı planlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MSB, DSİ, Karayolları, İller Bankası, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir Poz. No. ile tanımlanarak fiyatları belirlenmiş olan ürün/imalat kalemleri dışında, ÖZEL BİRİM FİYATLI olarak tanımlanan Sistem, Cihaz ve yedekleri ile, ihtiyaç duyumsanan ürün, üretim ve hizmetlere ilişkin, ihale öncesinde, ihaleye yönelik YAKLAŞIK MALİYETİNİN oluşturulması amacıyla, birim fiyat ve/veya bedellerinin belirlenmesi çalışmalarıdır. 

"Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından ihale öncesinde ihalelere ilişkin olarak, yaklaşık maliyete esas tahmini birim fiyat belirlemeleri, ilgi alanında yapılan araştırmalar sonucunda sağlanan bilgilere bağlı olarak ve ilgili meslek komitesinin görüşü alınmak suretiyle belirlenir. Ancak bu tahminler, odayı veya bunların şubelerini hukuken bağlamaz." (Oda Muamelat Yönetmeliği - Md.40) 


Yaklaşık Maliyet'e Yönelik Başvurular İçin İstenen Belgeler:

 • İlgili Kurumun başvurusu
 • Malzeme listesi
 • Teknik Şartname
 • Teknik Çizim 
 • İdari Şartname (İdari şartnamede fiyata etki eden birtakım özel şartlar ve belirlemeler mevcut ise idari şartnamenin de gönderilmesi gerekmektedir)
 • Numune (Numunesi üzerinden yaklaşık maliyete esas birim fiyatının belirlenmesi isteniyor ise, ürün numunelerinin verilmesi gerekmektedir)


Yaklaşık Maliyet Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Yaklaşık maliyete esas tahmini birim fiyatlarının belirlenmesine yönelik başvuruların, konularına göre (İnşaat, boya, hırdavat, izolasyon, ahşap imalat, metal, ısıtma-soğutma, cephe kaplamaları vs.) ayrı ayrı yazılar ile yapılması gerekmektedir.
 • Medikal ürünlere ilişkin yaklaşık maliyet başvurularında, ana bilim dallarına göre (Kulak-Burun-Boğaz, Cildiye, Ortopedi, Kardiyoloji vs.) sistem, cihaz, yedekleri ve sarf ürünler olarak ayrıştırılarak başvuru yapılması araştırma ve fiyat belirleme çalışmalarının hızlandırılmasında büyük yarar sağlayacaktır.
 • Başvuru yazısı, ilgili kurumu temsile yetkili kişilerce imzalanmalıdır.
 • Başvuru yazısı, tarih ve çıkış numarası almış olmalıdır.
 • Başvuru yazısında, fiyat bilgisi isteyen kurum açıkça belirtilmelidir.
 • Başvuru yazısında, fiyat bilgisi istenilen konuya ilişkin, gerektiğinde bilgi almak maksadıyla iletişim kurulacak kurum personelinin adı- soyadı ve telefon, faks ve e-mail adresleri belirtilmelidir.
 • Yaklaşık maliyetinin belirlenmesi istenilen ürün/üretimlere ilişkin gerçek ihtiyaç miktarları belirtilmelidir.
 • Yaklaşık maliyetinin belirlenmesi istenilen ürün ya da üretimler çok kalemden oluşuyor ise listesinin excel formatında düzenlenmiş olması, CD veya e-mail olarak gönderilmesi uygun olacaktır.
 • Yedek parça niteliğindeki ürünlere ilişkin tahmini birim fiyatlarının belirlenmesi isteklerinde, her marka araç için ayrı ayrı yazı ile başvurulması, marka, model ve yedek parça numaralarının belirtilmesi gerekmektedir.

FATURA ONAYLARI

İnşaat Grubu ve Tamamlayıcı İşler

İNŞAAT GRUBU VE TAMAMLAYICI İŞLER

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait inşaat işlerinde kullanılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca her yıl ilan edilen inşaat rayiç listelerinde bulunmayan ürünlere ilişkin doğrudan ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşuna ya da ana yüklenici adına düzenlenmiş faturaların içerdiği ürün kalemlerinin, fatura düzenleniş tarihi itibariyle piyasa rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması çalışmalarıdır.


 Faturaların rayice uygunluğunun onayı: 


Faturaya konu mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya alınan fiyatlardan birbirine en yakın olanlar dikkate alınarak yapılır. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda meclis tarafından onaylanan eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine işlem yapılır. Ancak, özel imalata ilişkin faturaların, görevlendirilecek eksper heyeti tarafından düzenlenecek rapora göre onaylanması zorunludur. Onay işlemi, fatura asılları üzerine yapılır.

Rayice uygunluğu istenen fatura, özel imalatı gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama, resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur.


"Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj, işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı, işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.


Faturaların tasdiki, satış yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır." (Oda Muamelat Yönetmeliği - 38.Madde)

 

İnşaat Grubu ve Tamamlayıcı İşler Fatura Onay Başvuruları İçin İstenen Belgeler:


 • Başvuru dilekçesi
 • İşveren konumundaki ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun fatura onayı isteğine ilişkin, resmi başvuru yazısı veya yüklenici ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun yapmış olduğu sözleşme örneği (sözleşmenin, işin      mahiyetini belirtir imzalı sayfalarının örnekleri),
 • Fatura aslı ve fotokopisi,
 • Fatura içeriği ürün/üretimlere ilişkin detaylı bilgi. (Teknik çizim, katalog vs.)
 • Fatura onay ücretinin yatırıldığına dair belge. (Hizmet Standartları Tablosu) Fatura onay ücretleri, Ankara Ticaret Odası-Mali İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmaktadır. Odamız üyesi olmayan firmaların fatura onay işlemlerinden, 2 (iki) katı fatura onayı ücreti alınmaktadır.
 • Eksper marifetiyle değerlendirilmesi gereken faturalar için ayrıca eksper ücreti alınmaktadır.

 

İnşaat Grubu ve Tamamlayıcı İşlere İlişkin Fatura Onay Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:


 • Fatura onayı isteğinin, hangi kamu kurum ve kuruluşunun hangi işi ile ilgili olduğunun belgelenmesi zorunluluğu nedeniyle fatura onayını isteyen Kamu Kurum ve Kuruluşundan işveren/idare sıfatıyla Odamıza hitaben resmi başvuru yazısının veya ana yüklenici ile kamu kurum ve kuruluşunun yapmış olduğu sözleşme örneğinin getirilmesi gerekmektedir.
 • Odamızca yapılan fatura onay işlemleri, sadece odamız üyesi gerçek/tüzel kişilerin düzenlediği faturalar için yapılabilmektedir.
 • Proforma faturalara ilişkin onay işlemi, alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden yapılmamaktadır.
 • Projeye müstenit ve özel imalat gerektiren malzemelerle ilgili düzenlenen faturalar onaylanmaz.
 • Birim fiyatı belirlemek amacıyla düzenlenen faturalar, ancak üzerlerinde gerçek imalat ve ihtiyaç miktarlarının açıkça belirtilmesi (kaşe ve imzalı olarak) halinde onaylanabilmektedir.
 • Fatura içeriği ürün bilgileri veri tabanımıza aktarıldığı için mümkünse faturalar bilgisayar ortamında düzenlenmelidir.
 • Fatura içeriği ürünlere ilişkin; marka, model, ürün kodu, teknik özellikler ve birim mutlaka belirtilmelidir.
 • Fatura içeriği ürünlerin birimleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Fatura ekine, üretici/ithalatçı firmaların yayınladığı güncel, orijinal katalog veya broşürler eklenmelidir.
 • Fatura üzerinde sonradan yapılan düzeltme ve açıklamalar için " işbu düzeltme ve açıklamalar tarafımızca yapılmıştır." ibaresi faturayı düzenleyen firma tarafından açıkça yazılmalı ve kaşelenip imzalanmalıdır.

Başvurularınızın takibini (312) 201 83 82 numaralı telefondan yapabilirsiniz.

 

Sağlık Grubu

Kamu Kurum ve Kuruluşu personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, tedavileri için başvurdukları Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Sağlık Kuruluşları tarafından reçete edilerek, Kamu Kurum ve Kuruluşu personeli tarafından veya medikal firmalarca temin edilen iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri ve medikal tedavide kullanılan tıbbi cihazlar için düzenlenen faturaların, içerdiği ürün kalemlerinin piyasa rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması çalışmalarıdır.

 

Sağlık Grubu Fatura Onay Başvuruları için Talep Edilen Belgeler:

 

  ÖDEMEYE ESAS FİYAT UYGUNLUĞU VE RAYİÇ FİYAT BELİRLEMELERİ

  Yapım İşleri Genel Şartnamesi Md. 22-23 kapsamında, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alımı gerçekleştirilecek malzeme ve malzemeler için yapmış oldukları çalışmalar sonucu, uygun buldukları birim fiyat ve/veya fiyatlarının piyasa rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması ya da uygun bulunan birim fiyat ve/veya fiyatlarının belirlenmesine yönelik ÖDEMEYE ESAS FİYAT UYGUNLUĞU çalışmalarıdır.

   

  Rayiç Fiyat Tespiti Başvuruları İçin İstenen Belgeler:

  • İlgili Kurum resmi talep yazısı
  • Rayiç Fiyat tespiti istenen malzeme ve malzemelere ilişkin detaylı bilgi (Numune, katalog, görsel, teknik çizim vb.)
  • Talep yazısında malzeme ve malzemelerin fiyatını etkileyecek hususlar açıkça belirtilir.
  • Onay ücretinin yatırıldığına dair belge. (Hizmet Standartları Tablosu)


  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yazılı talepleri üzerine Yapım İşleri Genel Şartnamesi 22-23. Maddesi kapsamında Ankara Ticaret Odası'nın çalışma alanı içerisinde üretilen veya satılan malzeme ve malzemeler ile ilgili olarak uygulama ayına ait yerel rayiçlerin tespiti ve onayı çalışmalarıdır.


  DİĞER BİLGİLENDİRMELER

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 7. Maddesi çerçevesinde;

   

  • Özel ve Tüzel kişi firmalarımız ile çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızın üretici, yetkili temsilci doğrudan ithalatçı yurt içi firmalarımız ve yurt dışı firmaları ile üretimleri hakkındaki bilgi istekleri,
  • Özel ve Tüzel kişi firmalarımızın, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkisi bulunmayan işleri ile ilgili verilerimizde bulunan firma, ürün veya fiyat bilgisi edinme istekleri, bu kapsamda değerlendirilmektedir.


  Diğer Bilgilendirmelere Yönelik Başvurular İçin Talep Edilen Belgeler;


  • İlgili kurum/firma başvuru yazısı 
  • Malzeme listesi (*)
  • Teknik Şartname (*)
  • Teknik Çizim (*)
  • Numune (Numune ile birim fiyatlarının belirlenmesi isteniyor ise, ürün numunelerinin mutlaka verilmesi gerekmektedir) (*)
  • Sair belge ücreti (**)

   

  (*) Fiyat bilgisi istenen evraklar için zorunludur.

   

  (**) Oda Meclisinin aldığı karar uyarınca, firmalara yapılan diğer bildirimler için sair belge ücreti adı altında ücret alınmakta olup, bu bedel ATO-Mali İşler Müdürlüğü veznesine yatırılmaktadır.

   

  Sair belge ücreti Hizmet Standartları Tablosu'nda yer almaktadır.

   


  Diğer Bilgilendirme Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


  • Başvuru yazısı, ilgili kurumu/firmayı temsil ve imzaya yetkili kişilerce imzalanmalıdır.
  • Başvuru yazısı, tarih ve çıkış numarası almış olmalıdır.
  • Başvuru yazısında, bilgi talep eden kurum ve/veya kuruluş açıkça belirtilmelidir.