Görüşlerinizi
Paylaşın
IRAK (IKBY) GÜMRÜK MUAFİYETLERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne bağlı Erbil Gümrük Ataşeliğinden alınan yazıya atfen Irak'ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünler ile yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere 28 Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi- IKBY)'de üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamuller için uygulanan gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının, IKBY Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nca 23 Nisan 2020 tarihli talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği, IKBY Bakanlar Kurulu'nca yeni bir düzenleme yapılacağı, bazı işadamlarının IKBY Yatırım Kurulu'nun geçici çözüm olarak sunduğu öneri çerçevesinde, sınırda bekleyen sevkiyat kapsamı ürüne/malzemeye normal ithalat sürecinde tahakkuk edilecek vergileri teminat olarak yatırması yoluyla tırların geçişine izin verildiği bilgisi iletilmiştir.

Bu defa Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan yazıda,

- Konu hakkında müteaddit defalar yapılan görüşmelerde yetkililerce, kararın IKBY Başbakanı'nın talimatı ile Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nca yürürlüğe konulduğu, yeniden düzenleme amacıyla bir komisyon marifetiyle çalışmaların devam ettiği, benzer yönde bir karar çıkacağının tahmin edildiği, ancak yeni kararın eskisi gibi hertürlü ürünü değil selektif olarak bazı ürünleri kapsayacağının ifade edildiği fakat bugüne kadar yeni bir düzenlemenin yürürlüğe konulduğu yönünde bilgi alınamadığı belirtilmiştir.

- IKBY Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri ve İbrahim Halil Gümrük Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde;  henüz genel bir düzenleme yapılmadığı, ancak karar öncesi uygulamalar kapsamında muafiyet imkânından faydalanan kişi/işletmelerin cari dönemde de muafiyetlerden istifade edebileceklerinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Bunun için talep sahibinin daha önce muafiyet istihsal ettiği kuruma başvurması gerektiği, ilgili kurumun söz konusu kişinin talebini uygun görmesi halinde IKBY Bakanlar Kurulu'na sevk etmesi ve buradan olumlu bir karar çıkması halinde muafiyetler mekanizmasının işlemeye devam edeceği, kararın istihsalini müteakip ilgili gümrük idaresine bildirilmesi için Bakanlar Kurulu'nca, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na iletildiği ve sürecin bu şekilde işlediği bilgisi alınmıştır.

- 24 Nisan'dan sonraki süreçte geçici çözüm olarak muafiyet belgesi sahiplerine "gümrük vergilerini teminat göstererek işlemlerini ikmal etme" imkânı sunulduğu, bahsi geçen mezkur görüşmelerde yetkililerce ifade edildiğine göre; gümrük vergilerini teminat göstererek ithalat gerçekleştirmiş firmaların 24 Mayıs 2020 tarihine kadar yukarda bildirilen şekilde ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlar Kurulu'ndan bir muafiyet istihsal edememeleri durumunda teminata alınan vergilerinin kesin tahsilata çevrilerek irat kaydedileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası