Görüşlerinizi
Paylaşın
TIR SÖZLEŞMESİ UYGULAMA ESASLARI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB), Odamıza ulaşan yazıda;  Odalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 06.02.2006 tarih ve 253 sayılı Karar'ına istinaden yürürlüğe konulan "TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları"nın bazı maddelerinde, günün ekonomik ve teknolojik gelişmelerine bağlı olarak Odalar Birliğince yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, bazı değişiklikler yürürlüğe konmuştur.


Buna göre;

     -Anılan Esasların 6 ncı maddesinin 11 inci fıkrası "TIR Komitesi gerekli gördüğü hallerde, adayın, ilave kabul teminatı sunması, TIR karnesi kontenjanının belirli bir süre ve belirli sayıda uygulanması şartıyla TIR Sistemine kabulünü Birlik Yönetim Kuruluna önerebilir." şeklinde değiştirilmiş,

     -Anılan Esasların 7 nci maddesinin 1, 2, 4 ve 5 inci fıkraları yürürlükten kaldırılmış,

     -Anılan Esasların 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası güncellenmiş,

   -Anılan Esasların 27 inci maddesinin 1 inci fıkrası "Kota indirimi; Bu Esasların 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ihlallerden birinin gerçekleşmesi halinde karne hamiline tahsis edilen TIR karnesi kotasının, süreli veya süresiz olarak belirli sayıda uygulanmasıdır." şeklinde değiştirilmiş,

   -Anılan Esasların 27 inci maddesinin 2 inci fıkrası "Kota indirimi, bu Esasların 25 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ihmal ve kusurunun ağırlığına göre, karne hamiline, sınırlı bir sayıda karne verilmesi suretiyle uygulanır" şeklinde değiştirilmiş,

   -Anılan Esasların 27 inci maddesinin 3 üncü fıkrası "Aşağıdaki durumlarda, karne hamiline tahsis edilen kotayı, Birlik Yönetim Kurulu ve TIR Komitesi kararı olmadan, belirtilen sayıda ve sürelerle belirlemeye Birlik Genel Sekreteri yetkilidir."

 

a. Bir takvim yılı içinde üç veya daha fazla kere, TIR karnesi kapağının 6-12 satırları ile karne manifesto ve sayfalarının 4 numaralı bölümünün yazılı uyarıya rağmen doldurulmaması halinde, 2 ay süreyle yetki belgesinde kayıtlı araç sayısının üç katı,

b. Bir takvim yılı içinde üç veya daha fazla kere, Karnenin verilen bilgilere göre kullanılmadığının veya yanlış bilgi verildiğinin anlaşıldığı haller ile, ne sebeple olursa olsun, TIR karnesi kapağında yer alan geçerlilik tarihinde silinti kazıntı yâda değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde, 3 ay süreyle yetki belgesinde kayıtlı araç sayısının üç katı,

c. Bir takvim yılı içinde üç veya daha fazla kere, kendi TIR karnesini başkasına kullandırdığının veya başka bir karne hamiline verilmiş TIR karnesini kullandığını tespit edilmesi halinde, 1 yıl süreyle yetki belgesinde kayıtlı araç sayısının üç katı,

d. Bir takvim yılı içinde üç veya daha fazla kere, TIR Sözleşmesi'nin uygulanmadığı ülkelerin karne üzerine varış veya hareket ülkesi olarak gösterilmesi halinde, 3 ay süreyle yetki belgesinde kayıtlı araç sayısının üç katı,

e. Bir takvim yılı içinde üç veya daha fazla kere, TIR Karnesi tutanak sayfasının koparılmaması yönünde yapılan uyarılara riayet edilmediğinin tespiti halinde, 3 ay süreyle yetki belgesinde kayıtlı araç sayısının üç katı," şeklinde değiştirilmiş,

   -Anılan Esasların 27 inci maddesinin 4 üncü fıkrası "Aşağıdaki durumlarda, karne hamiline tahsis edilen kotayı, Birlik Yönetim Kurulu ve TIR Komitesi kararı olmadan, belirtilen sayıda ve sürelerle belirlemeye TIR Komitesi Başkanı yetkilidir.

 

a. İhracı, ithali, taşınması veya bulundurulması yasak veya izine/ruhsata tabi olmayan veya insan ve çevre sağlığına zararlı olmayan eşyalara ilişkin ihlalin bir takvim yılı içinde ikinci kez işlenmesi halinde 2 ay süreyle yetki belgesinde kayıtlı araç sayısının üç katı," şeklinde değiştirilmiş,

 

   -Anılan Esasların 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrası "Sözleşmeli araç kullanma yasağı konulması; Bu Esasların 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ihlallerden birinin sözleşmeli araçla gerçekleştirilmiş olması halinde, karne hamilinin sözleşmeli araçları için süreli veya süresiz olarak belli bir sayıda TIR Karnesi kotası belirlenmesi veya sözleşmeli araçlarına TIR Karne düzenlenmesinin tamamen men edilmesidir." şeklinde değiştirilmiştir.

TIR Karnesi işlemlerinin yürütülmesi sırasında "TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları" 'na ve yapılan bu değişikliklere uyulması konusunda azami özenin gösterilmesi hususu önemle duyurulur.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası