Görüşlerinizi
Paylaşın
TIR KARNESİ DAĞITIMI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda; Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından TIR sisteminin daha esnek ve sahada kolay erişilebilir bir yapıyla hizmet sunulması yönünde talebi doğrultusunda, Yetkili Odaların sistem içerisindeki rolü korunarak oluşturulan yeni uygulama için, hâlihazırda sahada hizmet sağlayan gerçek ve tüzel kişilerle çözüm üretilmesine odaklanıldığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda TIR Karnesi düzenleme işlemlerinin, Odalarımızın sistem içerisindeki rolü korunarak oluşturulacak bir yapı ile "Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma Acenteliği yapan G türü yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler (Acenteler)" üzerinden de gerçekleştirilmesi yönünde bir seçenek hazırlanmıştır.

Buna göre;

1- ACENTELERİN YETKİLENDİRİLMESİ, EĞİTİMLERİ:

a) Acenteler,

- Mesleki Yeterlilik (G türü yetki Belgesi)

- Mesleki Saygınlık (tüm yetkililerinin Adli Sicil Kayıtları)

- Mali Yeterlilik (sağlam mali yapı, 100.000,- Avro teminat)

Yukarıdaki şartlarını sağlamaları halinde Odalar Birliği tarafından yetkilendirileceklerdir.

b) Acenteler yetkilendirildikten sonra TIR Karnesi düzenleme konusunda hizmet verecek personel de Odalar Birliği tarafından eğitime tabi tutulacaktır.

c) Anılan personel Birliğimizce kullanılan AskTIRweb otomasyon sistemine kayıt edilecek ve kendilerine kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilecektir.

d) Acenteler, firmalar adına düzenleyecekleri TIR Karnelerini Yetkili Odalardan alacaktır.

e) TIR Karnesi düzenleme işlemi, Odalar Birliğince kullanılan AskTIRweb isimli program üzerinden

gerçekleştirilecektir.

f) Acente TIR Sistemine üye olan tüm Karne Hamillerine hizmet verebilecektir.

g) Karne ücreti firma veya acente yönünden aynı olacak, acente, TIR Karnesi doldurma v.b. hizmet

ücretini TIR Karnesi sabit ücretine ekleyebilecektir.

h) Acente kendisine verilen görevden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şart ve şekilde kendi

menfaatine yönelik olarak kullanamayacak, TIR Karnesi almak üzere kendisine başvuran Karne Hamillerini sözleşme yapmaya zorlayamayacaktır.

ı) Karne Hamilleri hangi acenteden hizmet alacağına bizzat karar verecektir.

i) Acente, Karne Hamillerine, başta Avrupa Birliği olmak üzere yurtdışı dönüş yükleri için TIR Karnesi düzenleyebileceğinden, bu hizmeti yurtdışı ofislerinde de verebilecektir.

2- ACENTELERİN DENETİMİ:

a) Odalar Birliği günlük olarak dağıtım işlemlerini sistem üzerinden kontrol edecek ve acenteden stok kontrolü isteyecektir.

b) Birlik istediğinde acentenin ofislerinde gerekli inceleme ve denetimleri fiziki olarak gerçekleştirebilecektir.

c) Denetlemede ya da işleyişte herhangi bir sorun tespit edilir ise acentenin yetkisi geri alınacak ve ortaya çıkan zarar acenteye rücu edilecektir.

3- ODALARIN TIR KARNESİ DAĞITIMINA ETKİSİ:

Yetkili Odalar TIR Karnesi düzenleme işlemlerine günümüzde olduğu gibi devam edecektir. Bunun yanı sıra, acenteler sadece TIR Karnesi düzenleme hizmeti verecek olup;

1) İade alma,

2) Kontrol işlemleri,

3) İade alınan karnelerin Birliğe gönderilmesi iş ve işlemleri yetkili Odalar tarafından yürütülmeye devam edilecektir.

Bu kapsamda Odalar Birliğince Acente Adayının TIR Karnesi Dağıtımı Konusunda Görevlendirilmesi Usul ve Esasları hazırlanarak yürürlüğe konmuş olup, anılan Esaslarda belirtilen gereklilikleri karşılayan gerçek/tüzel kişilerin TIR Karne düzenleme işlemlerinde yetkilendirilmek üzere Odalar Birliğine başvuruda bulunabilecektir.

Söz konusu esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Önemle bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası