Görüşlerinizi
Paylaşın
YYS KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN CEZALAR HK

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ilgi yazısında, Genel Müdürlüğüne intikal eden olaylardan ve sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlardan, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında yapılandırılan alacakların Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerinde etkisine ilişkin tereddüt yaşandığı  anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ila (ı) bendlerinde gümrük beyanlarına yönelik tatbik edilen cezalarda aşılmaması gereken hadleri düzenlenmekte olup söz konusu hüküm ile gümrük beyanlarında sıklıkla mevzuata uygun davranmayan firmaların yetkilendirilmiş yükümlü sisteminin dışında tutulması amaçlanmaktadır.

Aynı maddenin 6 ncı fıkrasında yer alan "Birinci fıkranın (c) ilâ (ı) bentlerinin uygulanmasında, gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz." hükmü ise idarenin bir tespiti olmaksızın yapmış olduğu ihlali fark eden firmanın gönüllü uyum çerçevesinde ihlalinin yarattığı sonuçları gidermeye yönelik eyleminin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü açısından cezalandırılmaması amacını taşımaktadır.

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin "Kendiliğinden Yapılan Beyanlar" başlıklı 9 uncu maddesi de yükümlünün idarenin tespitinden önce kendiliğinden beyanlarını düzenlemekte olup anılan madde uyarınca yapılandırmaya konu edilecek gümrük beyanlarının da Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü kapsamında değerlendirilerek ceza hadlerinin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı açıktır.

Diğer taraftan, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek yapılandırmalar (kendiliğinden yapılan beyanlar hariç) 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ila (ı) bentlerinin uygulanması açısından herhangi bir farklılık yaratmamaktadır. Zira, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 8 inci fıkrası, "(8) Birinci fıkranın (i), (j) ve (k)bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur." hükmünü amir olup bu minvalde yapılandırma,

- Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması,

- Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması,

- İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması,

şartlarının sağlanması açısından anlam ifade etmektedir.

Ayrıca, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin 19 uncu maddesinde yer alan "Para cezalarının uzlaşmaya konu olması ve uzlaşmanın vaki olması halinde, uzlaşmaya konu cezalar,?. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz." hükmü uyarınca yükümlülerin yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün kazanılması veya korunması noktasında aşılmaması gereken ceza hadlerinin değerlendirilmesinde gümrük uzlaşma müessesesinden faydalanması mümkün bulunmaktadır.


Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,
Ankara Ticaret Odası